BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nadużycia i przestępstwa pracownicze jako przedmiot audytu wewnętrznego
Frauds as a Subject of Internal Audit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 207-214, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Nadużycia pracownicze, Przestępstwa gospodarcze
Internal audit, Internal control, Employee frauds, Economic crimes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników poprawiających skuteczność wykrywania nadużyć i przestępstw pracowniczych. Wykrywanie przestępstw wewnętrznych powinno opierać się na trzech ważnych elementach: identyfikacji obszarów zagrożonych przestępstwami, eliminacji czynników będących przyczynami tych działań oraz wdrażania skutecznych narzędzi eliminacji przestępstw wewnętrznych. Istotnym elementem jest w takim przypadku opracowanie procedur audytu wewnętrznego pozwalających na skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z nadużyciami wewnętrznymi. Dobór rozwiązań zaradczych zawsze musi być uzależniony od indywidualnych uwarunkowań działalności jednostki, gdyż nie jest możliwe ustalenie uniwersalnych metod skutecznych we wszystkich jednostkach gospodarczych. Metodologia badania - Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Badania te zostały uzupełnione o analizę najczęściej występujących przypadków przestępstw wewnętrznych w polskich przedsiębiorstwach. Wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz wykorzystując metodę dedukcyjną, zaproponowano najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie opracowania gotowych metod przeciwdziałania oszustwom wewnętrznym. Wynik - Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników ryzyka związanych z nadużyciami pracowniczymi, które stały się podstawą do wyznaczenia najbardziej skutecznych metod ograniczania strat wynikających z negatywnej działalności zatrudnionych pracowników. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest oryginalna propozycja autorskich rozwiązań wspierających zarządzających jednostką gospodarczą w skutecznym przeciwdziałaniu przestępstwom wewnętrznym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the most important factors to improve the efficiency of detection of fraud and internal cheating. Detection of internal frauds should be based on three important elements: the identification of areas at risk of fraud, elimination of factors that are the causes of these actions and the implementation of effective tools for the elimination of internal fraud. Internal audit procedures are effective tool in this case. The choice of solutions remedial measures must always be dependent on the individual circumstances of the entity, because it is not possible to establish universal methods effective in all types of business. Design/methodology/approach - The study of literature is the starting point in this article. These studies have been complemented by an analysis of the most frequent cases of internal frauds in enterprises. Then, using reasoning by analogy and using deductive method will be offered the most effective solutions in the development of ready-made methods to counter internal fraud. Findings - Conducted by the author of the study allow for the identification of key risk factors associated with abuse of fraud made by employees, which became the basis to highlight the importance of the most effective methods of reducing losses resulting from negative activities of employees. Originality/value - The value of the article is the original proposal of original solutions that support the management of the enterprise in the effective prevention of fraud procedure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ambroziak, D., Maj, M. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Hołda, A., Nowak, W. (2003). Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 13 (69), 116-133.
  3. Iyer, N., Samociuk, M. (2007). Defraudacja i korupcja, zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: PWN.
  4. Jasiński, W. (2014). Nadużycia w przedsiębiorstwie - przeciwdziałanie i wykrywanie. Warszawa: Poltext.
  5. Kutera, M. (2008). Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych. Warszawa: Difin.
  6. Kutera, M., Hołda, A., Surdykowska, S. (2006). Oszustwa księgowe - teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
  7. Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
  8. Wells, J.T. (2006). Nadużycia w firmach - vademecum. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: LexisNexis.
  9. Winiarska, K. (2001). Kontrola finansowo-księgowa w praktyce. Gdańsk: ODDK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu