BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Proces inwentaryzacji w jednostce samorządu terytorialnego jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego - założenia organizacyjne
The Process of Inventory in the Local Government Unit Subject to an Assessment of the Internal Audit - Organizational Assumptions
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 215-228, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Samorząd terytorialny, Inwentaryzacja, Audyt wewnętrzny, Instytucje samorządów terytorialnych, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Local government, Inventorying, Internal audit, Local government institutions, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest próba przedstawienia założeń organizacyjnych prac audytu wewnętrznego w procesie inwentaryzacji przeprowadzanej w JST. Metodologia badania - Przyjęty cel badawczy spowodował, że metodologia badania koncentrowała się na przeprowadzeniu analizy aktów prawnych, krajowej literatury specjalistycznej. Przyjęto więc metodę opisową, w której oprócz krytycznej analizy literatury wykorzystano bogate doświadczenie autora w realizacji audytów finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Wynik - Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły zidentyfikować istotne czynniki ryzyka mające wpływ na jakość i wynik przeprowadzanej inwentaryzacji. Ukazały także istotną funkcję doradczą audytu wewnętrznego w tym ważnym procesie dla potwierdzenia rzetelności użytecznej informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Oryginalność - Badania literaturowe mogą stanowić podstawę do wymiany poglądów i doświadczeń w środowisku audytorów wewnętrznych. Ważnym aspektem artykułu jest również usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki inwentaryzacji w kontekście oceny przeprowadzanej przez audytora wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this article is to attempt to present the organizational assumptions of the internal audit in the process of inventory carried in the local government unit. Research methodology - The adopted research goal meant that the methodology of the study focused on the analysis of legal acts, the national specialist literature. Adopted so descriptive method, in which, apart from a critical analysis of the literature used in the author's extensive experience in the implementation of financial audits in the public finance sector units. Result - The research literature has identified significant risk factors affecting the quality and the result carried inventory. Also showed a significant advisory role of internal audit in this important process for confirming the reliability of useful information presented in the financial statements. Originality - The research literature can serve as a basis to exchange views and experiences in the environment internal auditors. An important aspect of this article is to systematize the knowledge in the issues of inventory in the context of the evaluation carried out by the internal auditor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czubakowska, K., Gabrusewicz, W., Nowak, .E. (2013). Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 2. Drucker, P.F. (1976). Skuteczne zarządzanie. Warszawa: PWE.
 3. Gajl, N. (1980). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN.
 4. Grocholski, H. (2004). Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Instytut Rachunkowości i Podatków.
 5. Heciak, S. (2014). Finanse i rachunkowość - przewodnik dla niefinansistów. Warszawa: Presscom.
 6. Kałużny, S., Zawadzak, T. (1999). Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych. Warszawa: Kwantum.
 7. Kapuśniak, A. (2004). Egzamin na audytora wewnętrznego. Pytania i odpowiedzi. Warszawa: Handikap.
 8. Lipiec-Warzecha, L. (2012). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. Warszawa: Woletrs Kluwer.
 9. Micherda, B. (2004). Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 10. Padurek, B., Szpleter, M. (2009). Rachunkowość przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Bożena Padurek.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
 12. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2006-2014. Pobrane z: www.rio.gov.pl (27.05.2016).
 13. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 14. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 15. Wieczorek, P. (2012), Instrukcja inwentaryzacyjna. W: E. Słowińska-Tomtała (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, (s. 1-15). Warszawa: C.H. Beck.
 16. Winiarska, K. (2006). Inwentaryzacja w firmach prowadzących księgi podatkowe i księgi rachunkowe. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu