BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej
Evaluation of Risk in the Management Control System of the Educational Budget Unit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 243-253, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Zarządzanie oświatą, Kontrola wewnętrzna, Zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka, Mapa ryzyka
Management in education, Internal control, Risk management, Risk assessment, Risk map
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przybliżenie problemów ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej na podstawie wybranej oświatowej jednostki budżetowej. Metodologia badania - Ocenie poddano ryzyko oszacowane w ramach systemu kontroli zarządczej przez oświatową jednostkę budżetową. Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009 roku. Ewaluację ryzyka pokazano na przykładzie liceum ogólnokształcącego. Okres badawczy obejmuje lata 2011-2014, co umożliwiło dodatkowo ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik - Zarządzanie ryzykiem jest procesem etapowym: zrozumienia wykonywanej działalności, identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka, oceny punktowej i hierarchizacji ryzyka. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że system kontroli zarządczej wymaga ciągłych analiz i ocen. Istotnym elementem warunkującym efektywne zarządzanie ryzykiem jest jego ewaluacja. Wymaga ona jednak wdrożenia właściwych procedur. W badanej jednostce zwrócono uwagę na konieczność usprawnienia procesu szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego ewentualnych skutków oraz opracowania mapy ryzyka. Oryginalność/wartość - Publikacja stanowi studium przypadku ewaluacji ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej w oświacie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Approximation problems of risk evaluation in the context of management control system based on the selected educational budget unit. Design/methodology/approach - Evaluated the risk estimated in the control system of management by educational budgetary unit. Risk management is one of the goals of management control under the Public Finance Act of 2009. The example used to illustrate the risk management process was that of high school. The studied period covered the years 2011-2014, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings - Risk management consists of the following stages: understanding the activity being performed, identifying risk, risk analysis, scoring risk, and risk hierarchy. Based on the study it can be concluded that the system of management control requires constant analysis and assessment. Element for the effective management of risk is undoubtedly its evaluation. However, it requires the implementation of appropriate procedures. In the audited unit noted the need to improve the process of assessing the probability of the risk and its possible consequences, and developing risk maps. Originality/value - The issues addressed in this publication allows to a case study of risk evaluation in the context of management control system in the education. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka, E.W. (2013). Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Finanse, 919, 5-18.
 2. Bartoszewicz, A., Lelusz, H. (2012). Budowa systemu kontroli zarządczej w jednostkach systemu finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 49-63.
 3. Dylewski, M., Filipiak, B., Szewczuk A. (2004). Finanse publiczne. Instrumenty, struktury, procesy. Szczecin: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Golanko, M. (2015). Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej. W: M. Ćwieklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego (s. 252-261). Kraków: Wyd. E w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Wydawnictwo.
 5. Kulesza, M., Sześciło, D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Łukomska-Szarek, J., Włóka, M. (2013). Rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305, 434-443.
 7. Małecka-Łyszczek, M. (2015). Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego. W: M. Ćwieklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego (s. 243-250). Kraków: Wyd. UE w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Wydawnictwo.
 8. Ministerstwo Finansów (2011). Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=55094b15-39ee-4364- aa0d-6fc6c8d99a26&groupId=764034 (20.05.2016).
 9. Sawicki, K. (2012). Relacje pomiędzy kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 53, 33-47.
 10. Sawicki, K. (2013). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 81-98.
 11. Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 12. Winiarska, K. (red.). (2012). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu