BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borshchevskiy Viktor (National Academy of Sciences of Ukraine), Krupin Vitaliy (Polish Academy of Sciences), Kravtsiv Iryna (Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi)
Title
Development of Border Rural Areas in Ukraine Based on Implementation of Regional Marketing Mechanisms
Rozwój przygranicznych obszarów wiejskich Ukrainy na zasadzie implementacji regionalnych mechanizmów marketingowych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 5-14, tab., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Dywersyfikacja, Marketing terytorialny, Potencjał rozwojowy
Rural development, Diversification, Territorial marketing, Development potential
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Artykuł jest poświęcony rozpatrzeniu roli marketingu w rozwoju ukraińskich obszarów wiejskich graniczących z państwami o większej potędze gospodarczej - krajami członkowskimi UE. Podobna bliskość do takiego sąsiada to jednocześnie możliwość i zagrożenie, jednak pod warunkiem należytego przygotowania i zastosowania wybranych środków, może ona skutkować obustronną korzyścią. Marketing terytorialny, marketing rolny, dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, współczesne zarządzanie na poziomie krajowym i regionalnym - to wszystko jest tym, co ukraińskie obszary wiejskie potrzebują dla przygotowania do bliższej integracji z UE, oraz utrzymania i pogłębienia ich potencjału rozwojowego. Dla zrozumienia tych zagadnień artykuł rozpatruje ich oraz środowisko, w którym funkcjonują ukraińskie przygraniczne obszary wiejskie. Na podstawie analizy wyodrębnione zostały kluczowe priorytety dla dywersyfikacji gospodarki przygranicznych obszarów wiejskich, które powinny pomóc w kształtowaniu kompleksowego systemu wsparcia lokalnych wiejskich społeczności w przygranicznych regionach Ukrainy. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to understanding the role of marketing in the development of Ukrainian rural areas, which are neighbouring with countries of greater economic power - the EU member states. Such closeness to such neighbour is an opportunity and a threat at the same time, yet with proper preparations and properly implemented measures it could turn into bilateral benefit. Marketing of territories, agrarian marketing, diversification of rural economy, modern national and regional management approaches - that is what Ukrainian rural areas require in order to prepare them for closer integration with EU, for preserving and deepening of their development potential. In order to understand these issues the article elaborates them and the environment in which Ukrainian border rural areas are functioning. Based on this analysis the key priorities for diversification of the economy of border rural areas are offered, which would aid forming a complex system of support for the local rural communities in border regions of Ukraine. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Śmiglak-Krajewska М., Zielińska A.: Information as aided factor of price risk management in agriculture, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1 (11), 2009, 189-197.
  2. Vološin J., Smutka L., Selby R.: Analysis of the external and internal influences on the CR agrarian foreign trade, 2011, http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/47666.pdf (accessed 29.05.2016).
  3. Борщевський В., Притула Х., Крупін В., Куліш І., Злидник Ю.: Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, Львів, 2012.
  4. Данько Ю.: Системність та комплексність як основа раціонального аграрного маркетингу мікро-, мезо- та макрорівнів, 2008, http://vlp.com.ua/files/72_1.pdf (accessed 27.05.2016).
  5. Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та державного управління: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Київ, 2014, https://www.eurointegration.com.ua/files/a/2/a2732e1-economicied.pdf (accessed 06.12.2016).
  6. Морохова В., Шумська В.: Особливості становлення маркетингу відносин в агробізнесі, Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, № 6, Т. 4, 2010, 112-115.
  7. Посипанко Д.: Бюджети об'єднаних громад Львівщини: нові виклики та можливості, Громадська організація "Європейський діалог", 13 червня 2016, http://dialog.lviv.ua/byudzheti-ob-yednanih-gromad-lvivshhini-novi-vikliki-ta-mozhlivosti (accessed accessed 06.12.2016).
  8. Солом'янюк Н.: Сучасні тенденції формування бюджету маркетингу на українських підприємствах, Економічний часопис-ХХІ, 2013, № 7-8(1), 87-89.
  9. Черевко І.: Роль територіального маркетингу в зрівноваженому розвитку сільських територій, 2010, base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-Lvivskogo-Nats-agraruniver/APK/2010_2/files/10gidort.pdf (accessed 06.06.2016).
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu