BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grodecka Monika (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Title
Kryzys ojcostwa lub/i zamiana jego miejsca w rodzinie
The Crisis of Fatherhood and/or the Change of his Place within the Family
Source
Horyzonty Wychowania, 2016, vol. 15, nr 36, s. 153-169, bibliogr. 17 poz.
Horizons of Education
Issue title
Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne
Keyword
Rodzina, Wychowanie, Paternalizm, Ojcostwo
Family, Parenting, Paternalism, Fatherhood
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż z racji narastającego kryzysu roli i miejsca ojca w rodzinie zostaje zachwiany proces wychowawczy, co powoduje osłabienie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest historyczno-fenomenologiczna analiza rozwoju paternalizmu oraz jej doniosłości społecznej. Na tej też podstawie będzie później formułowana ocena obecnego status quo zagadnienia. W pracy zostanie zastosowana metoda analizy krytycznej tekstu i synteza wniosków oraz analiza historyczna i fenomenologiczna pojęć. PROCES WYWODU: Realizacja przedstawionego celu badawczego rozpocznie się od rozważenia etymologii ojcostwa oraz określenia roli ojca w rodzinie i społeczeństwie w starożytności. Następnie przedstawiony zostanie opis funkcjonowania współczesnej rodziny wraz z przyczynami kryzysu ojcostwa, by w ostatnim etapie przejść do konkluzji wypływających z przeprowadzonego namysłu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonej analizy kryzysu ojcostwa dzisiaj wyraźnie wynika, iż zdecydowanie odeszliśmy od normalnej, wiekowej i normatywnej struktury rodziny, doprowadzając do jej osłabienia i zachwiania procesów wychowawczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Pomimo iż współczesny kryzys ojcostwa, i wtórnie również rodziny, ma kompleksowy charakter przyczynowy, to jednak wydaje się, że wiodącymi prym są ideologia liberalizmu i pragmatyzmu wraz z niekorzystnymi zmianami kulturowymi. Biorąc pod uwagę nieodwracalne zmiany społeczno-kulturowe, należałoby poszukiwać powrotu do mądrego zbilansowania roli matki i ojca w rodzinie. (abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this article is to show the impact of the increasing crisis of father's role and place in the family on the upbringing process, which effects in the weakening of the basic social unit - the family. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem in question is the historical and phenomenological analysis of the development of paternalism and of its social importance. It will serve as a basis for the assessment of the current status quo of the problem. The author will be using the method of critical text analysis and the synthesis of conclusions as well as historical and phenomenological analysis of the terms in question. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author will begin his work with an analysis of the etymology of fatherhood and with portraying the role of the father in the family and the society in antique times. It will be followed by a description of the functioning of the contemporary family along with the reasons for the crisis of fatherhood. Finally, the author will present the conclusions resulting from the analysis of all the above. RESEARCH RESULTS: The analysis of the crisis of fatherhood clearly indicates that we have decidedly departed from the normal, traditional and normative family structure, which has resulted in the weakening of the family as well as in the disruption of balanced upbringing processes. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMENDATIONS: Although the current crisis of fatherhood, and, consequently, of the family, has complex etiology, the main reasons for it seem to be the ideology or liberalism and pragmatism accompanied with unfavorable cultural changes. The irreversible socio-cultural changes which it entails call for a return to a sound balance of the roles of mother and father within the family. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamski, F. (red.). (1982). Wychowanie w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 2. Aktualna Sytuacja Rodzin i Zadania Duszpasterstwa Rodzin w Polsce. (2004). 17-18.03.
 3. Augustyn, J. (1999). Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 4. Cebernik, R. (2000). Pozycja i znaczenie mężczyzny-ojca w rodzinie i społeczeństwie na przestrzeni dziejów - od społeczeństwa pierwotnego do XV wieku. W: S. Jabłoński (red.), Ojciec... Poznań: Fundacja Humaniora.
 5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_prawna_i_spo%C5%82eczna_os%C3%B3b_LGBT_w_Polsce (dostęp: 21.12.2016).
 6. Jan Paweł II. (1997). Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 7. Laskowski, J. (1985). Małżeństwo i rodzina w świetle Soboru Watykańskiego II. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 8. Mierzwiński, B. (1999). Mężczyzna jako ojciec. W: K. Ostrowska i M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 9. Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 10. Pospiszyl, K. (1976). O miłości ojcowskiej. Warszawa: Wydawnictwo CRZZ.
 11. Pytches, M. (1993). Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym. Kraków: Wydawnictwo M.
 12. Sobór Watykański II. (1986). Dekret o apostolstwie świeckich. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 13. Sobór Watykański II. (1982). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Kraków: Znak.
 14. Szymczak, M. (red.). (1979). Słownik Języka Polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.
 15. Walczak, B. (2000). "Ojciec" w języku polskim. W: S. Jabłoński (red.), Ojciec... Poznań: Fundacja Humaniora.
 16. W obronie wyższych praw. Amerykańskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności - TFP, Kraków: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, 197.
 17. Współczesny mężczyzna jako mąż i ojciec. (1976). Wybór i opracowanie A. Musiała, M. Parzyńska i Z. Celmer. Warszawa: Książka i Wiedza.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.153609
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu