BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekut Marta
Title
Instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej na rzecz promowania praw człowieka, demokracji i zasad państwa prawa
The Common Commercial Policy Tools of The European Union as Factors Motivating Developing Countries to Abide by The Human Rights, Democracy and Rule of Law - the Evolution of the General System of Preferences Incentives (GSP)
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 7-24, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Dobre rządzenie, Kraje rozwijające się, Wspólna Polityka Handlowa, Powszechny System Preferencji, Rozwój zrównoważony, Prawa człowieka, Prawa pracownika, Ochrona środowiska, Demokracja
Good governance, Developing countries, Common Commercial Policy, Generalized System of Preference (GSP), Sustainable development, Human rights, Employee rights, Environmental protection, Democracy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Unia Europejska jako jeden z najważniejszych podmiotów handlu światowego może wywierać znaczący wpływ na kierunki i strukturę wymiany międzynarodowej. Możliwość ta jest wykorzystywana w budowie relacji handlowych z krajami rozwijającymi. Wprowadzenie norm z zakresu praw człowieka do systemu prawnego krajów rozwijających się (DEV) jest warunkiem koniecznym dla otrzymania preferencji Celnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu. Początkowo stworzono trzy schematy w ramach GSP, których założeniem było zapewnienie preferencji w handlu z Unią Europejską krajom dostosowującym się do norm w zakresie praw pracowniczych, ochrony środowiska i walki z handlem narkotykami. Konieczne okazało się jednak dalsze opracowywanie mechanizmów działania systemów motywacyjnych, aby stały się bardziej atrakcyjne dla swoich beneficjentów. Liczne doświadczenia pozwoliły UE na opracowanie szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+), które ma zachęcać kraje do implementacji konwencji międzynarodowych z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The European Union as an essential entity of the international trade can have an effect on the global trade direction and structure. This opportunity can be exploited in the creation of economic relations with developing countries. The European Union wants to assist developing countries in their economic growth and acknowledges the necessity of the implementation and the compliance with basic international agreements. Simultaneously, the insertion of rules including the prevention of human rights to the developing countries legislation have been established as an obligatory condition to receive tarrifs preferences conducive to achieve an economic growth. Initially three schemes within the framework of GSP have been created and its aim was to guarantee some preferences in trade between the European Union and developing countries, which were adapting to the rules from the area of labor rights, protection of the environment and combat with drugs trafficking. How- ever, it was necessary to make incentives more attractive for its beneficiary countires. Countless experiences allowed the European Union to elaborate the special incentive arrangement for sustainable development and good governance (GSP+), which had to entourage countries to implement key international arrangements containing human rights, labour rights and protection of the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. European Commission, 2004, The European Union's Generalised System of Preferences, Belgium.
  2. European Commission, 2008, EC Generalised Scheme of Tariff Preferences (GSP) 2009-2011, European Commission Factsheet, Belgium.
  3. European Parliament, 2011, Regulation (EU) No 512/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Council Regulation (EC) No 732/2008 applying a scheme of generalized tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011, Official Journal of the European Union, L145/28, 2011.
  4. Hanclich, P., 2008, System preferencji celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań.
  5. Komisja Europejska, 2004, Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i utrzymywany rozwój: Rola Systemu Ogólnych Preferencji Taryfowych (GSP) Wspólnoty na dekadę 2006/2015, Komunikat Komisji skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, COM(2004) 0461 końcowy, Bruksela.
  6. Mazur, G., 2012, Powszechny system preferencji celnych UE - w kierunku nowych rozwiązań, w: Rymarczyk, J., Domiter, M., Michalczyk, W. (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Miklaszewski, S., 2003, Kontrowersje wokół polityki handlowej Unii Europejskiej w stosunku do stowarzyszonych krajów rozwijających się, Zeszyty Naukowe Akademii Naukowej w Krakowie, nr 634, Kraków.
  8. Miklaszewski, S. (red.), 2007, Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Difin, Warszawa.
  9. Piotrowski, J., 2008, System preferencji handlowych UE na lata 2009-2011, Wspólnoty Europejskie, nr 5 (192).
  10. Rozporządzenie Rady (WE) NR 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L169/1, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu