BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świrska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Czynniki determinujące efektywne zarządzanie finansami samorządowymi (na przykładzie gmin powiatu siedleckiego)
Determiners of Effective Financial Management of Local Governments (Example of Municipalities of Siedlce Poviat)
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 88-99, wykr., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Finanse lokalne, Efektywność gospodarowania, Zarządzanie finansami, Wieloletnia prognoza finansowa, Wskaźnik zadłużenia
Local government finance, Local finance, Business efficiency, Financial management, Long-term financial forecast, Debt ratio
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat siedlecki
Siedlce County
Abstract
Zarządzanie finansami na szczeblu samorządowym jest procesem niezwykle złożonym, który wymaga zastosowania wielu narzędzi i technik, w celu jego optymalizacji. Wprowadzone w ostatnich latach instrumenty, takie jak: budżet zadaniowy, Wieloletnia Prognoza Finansowa, czy Indywidualny Wskaźnik Zadłużenia mają na celu usprawnienie zarządzania finansami, jednak równie istotne wydają się być odpowiednie kompetencje władz samorządowych oraz kwalifikacje i umiejętności pracowników. Artykuł przedstawia wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w samorządach gminnych powiatu siedleckiego dotyczących czynników wpływających na efektywność zarządzania finansami lokalnymi. Badanie przeprowadzono w czerwcu 2016 roku wśród skarbników oraz osób pełniących funkcję organu wykonawczego. Celem artykułu jest próba określenia czynników determinujących efektywność gospodarowania środkami finansowymi w gminach. (abstrakt oryginalny)

Financial management at local government level is an extremely complex process that requires the use of many tools and techniques in order to optimize it. Introduced in recent years, tools such as performance budget, Long-term Financial Forecast or Individual Debt Index aim to improve financial management, but the appropriate competences of local authorities and the qualifications and skills of the employees seem to be equally important. The article presents the results of pilot studies carried out in municipal governments of Siedlce county on the factors determining the effectiveness of the management of local finances. The survey was conducted in June 2016 among main accountants and persons acting as the executive body. The aim of this article is to develop a method and techniques of research of local finances management and to identify the factors determining the effectiveness of financial management in municipalities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coombs H.M., Jenkins D.E., Public sector financial management, Chapman & Hall, London 1994
 2. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, WSzB, Poznań 1998
 3. Guziejewska B., Efektywność finasów samorządu terytorialnego, Gospodarka Narodowa, 5-6/2008, Łódź 2008
 4. Jóźwiak M., Walczak P., Wiktorowska U., Wieloletnia prognoza finansowa. Sporządzanie i uchwalanie, Municipium, Warszawa 2010
 5. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Dylematy racjonalizacji wydatków publicznych jednostek samorządu terytorialnego, (w:) J. Głuchowski, et al. (red.) Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, UMCS Lublin, 2005
 6. Kozłowski A.J., Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja-diagnoza - kierunki zmian, Wyd. UWM, Olsztyn 2012
 7. Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I. Z., Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym, QNT Systemy Informatyczne, Kraków 2014
 8. Kozłowski A. J., Budżet w układzie zadaniowym w samorządach gminnych a transparentność zarządzania lokalnymi zasobami finansowymi. Znaczenie w procesie edukacji obywatelskiej o finansach publicznych. Ekspertyza nr 1474/13A/UM/1 z dnia 05-06-2013r. na zlecenie Kancelarii Sejmu RP.
 9. Kożuch A.J., Budżetowanie jako instrument zrządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2012
 10. Misiąg W., Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, IBnGR, Warszawa 2005
 11. Nogalski B., Rybicki J.M., Dialog społeczny jako forma i instrument podnoszenia sprawności zarządzania publicznego, (w:) B. Kożuch (red.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Fundacja WZiISP UJ, Kraków 2006
 12. Nogalski B., Świrska A., Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej i zarządzania finansami w gminie, (w:) A. J. Kozłowski, M.Cisek (red.), Samorząd gminny w Polsce. Czynniki determinujące rozwój lokalny. Wybrane problemy, Difin 2016
 13. Owsiak K., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/13_K.Owsiak_Wieloletnia_prognoza_finansowa..._01.pdf (02.08.2016)
 14. Owsiak S., Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania, PWE, Warszawa 2002
 15. Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu