BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ulatowska Agata
Title
Imigranci w Europie - między integracją a marginalizacją
Immigrants from Third Countries in Europe - between Integration and Marginalization
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 25-39, tab., rys., fot., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Migracja, Imigracja, Integracja społeczna, Pluralizm kulturowy, Wykluczenie społeczne, Globalizacja
Migration, Immigration, Social integration, Cultural pluralism, Social exclusion, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces globalizacji sprzyja mobilności mieszkańców naszej planety. Imigranci poszukują lepszych warunków pracy i płacy, dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, wyższego bezpieczeństwa i poziomu życia. W tym procesie ważna role odgrywają kraje europejskie, które kierując się własnym interesem ekonomicznym zakładały, że imigranci będą przybywać na krótko i dobrowolnie wrócą do swoich ojczyzn. Taka filozofia skutkowała brakiem dbałości o położenie społeczno-ekonomiczne przybyszy. Na imigrantów czekały głównie uciążliwe, nisko płatne prace, którymi nie interesowali się miejscowi pracownicy. Sytuacja ta rodziła i nadal rodzi frustrację oraz poczucie nierównych szans. Migracja stała się z jednej strony dobrodziejstwem, lecz z drugiej także źródłem różnorodnych problemów zarówno dla imigrantów, państw przez nich opuszczanych, jak i państw przyjmujących. Rosnąca liczba imigrantów1, którzy pozostają na stałe poza swoim krajem wymusza na państwach przyjmujących wdrożenie nowych mechanizmów regulujących życie społeczeństw o nowej strukturze rasowej, wyznaniowej czy kulturowej. Uprzedzenia i wzajemna nieufność Europejczyków wobec imigrantów utrudniają integrację. Przybysze stają się wykluczeni zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju aktualnego zamieszkania. Problem nabrzmiewa i wymaga wielkiego wysiłku obu stron. (abstrakt oryginalny)

The process of globalization of human activity promotes the mobility of the inhabitants of our planet. Immigrants seeking better salary and working conditions, access to education, health care, higher safety and quality of life. In this process, an important role was played by the European countries who recognizes only their own economic interests and assumed that immigrants will stay temporarily and voluntarily return to their homelands. This approach resulted in a lack of attention to socio-economic position of newcomers. For immigrants waiting mostly low-paid jobs which are not interesting for the local employees. This situation generate and continues to generate frustration and a sense of inequality of opportunity. Migration has become a benefit on the one hand but on the other the source of a various problems, both for migrants, lowered countries and host countries. The presence of a growing number of immigrants who are permanently staying outside their home country, forces the host countries to implement new mechanisms to regulate life of societies based on new structure: racial, religious, cultural. Prejudices and mutual distrust of Europeans towards immigrants hinder integration, The newcomers become excluded in the country of origin and in the country of current residence. Problem swells and will require a huge effort across Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Balicki, J., 2010, Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 2. Bank Światowy, 2011, Migration and Remittances Factbook 201l, 2nd ed. The World Bank, Waszygton.
 3. Brzozowski, J., 2005, Procesy migracyjne w krajach Unii Europejskiej - problemy teoretyczne i praktyczne, Katedra Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Eurostat, 2011, Migrants in Europę. A statistical portrait ofthe first and second generation, Publication Office of the European Union, Luxembourg.
 5. Goral, I., 2008, Francja wobec zjawiska migracji z krajów muzułmańskich w latach 1968-2008, T. 24, Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.
 6. Gozi, S., 2008, Kilka refleksji na temat: "Imigracja a integracja", w: Zięba, M.S. (red.), Migracja - wyzwanie XXI wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s. 121-126.
 7. INSEE, 2011, Atlas des populations immigrees, Institut National, Paris.
 8. International Organization for Migration, 2010, World Migration Report 2010. The futurę of migration: building capacities for change, Genewa.
 9. Kawczyńska-Butrym, Z., 2008, Zjawisko migracji. Migracje - zmiany położenia społecznego, w: Zięba, M.S. (red.), Migracja - wyzwanie XXI wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s. 27-34.
 10. Lesińska, M., 2007, Imigranci jako grupa wykluczona w perspektywie polityki państwa przyjmującego, w: Matusz-Protasiewicz, P., Stadtmueller, E. (red.), Europa - ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11-35.
 11. Łukasiuk, M., 2007, Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 12. Machnikowski, R.M., 2010, Muzułmanie w Europie Zachodniej - między integracją a radykalizacją? Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 13. Markowski, K. (red.), 2008, Migracja - wartość dodana?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
 14. Nakonieczna, J., 2010, Migracje międzynarodowe jako wyzwanie we współczesnym świecie, w: Symonides, J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 315-332.
 15. Pędziwiatr, K., 2005, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 16. Zaleski, Z., 2008a, Emigracja i adaptacja - Komu korzyści, a komu straty kulturowe?, w: Zięba, M.S. (red.), Migracja - wyzwanie XXI wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s. 118-120.
 17. Zaleski, Z., 2008b, Migracja w Europie - wady i zalety, w: Markowski, K. (red.), Migracja - wartość dodana?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s. 100-102.
 18. Zięba, M.S., 2008, Zjawisko migracji. Zintegrowane podejście do kwestii migracji, w: Zięba, M.S. (red.), Migracja - wyzwanie XXI wieku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu