BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek Lucyna (Politechnika Rzeszowska), Szalonka Katarzyna (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej
Food Allergies and Their Impact on the Development of the Market of Functional and Organic Food
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2016, nr 16 (65), s. 128-140, wykr., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Alergeny, Konsument, Żywność funkcjonalna, Zdrowa żywność, Żywność ekologiczna, Zdrowie
Allergens, Consumer, Functional food, Health food, Organic food, Health
Note
streszcz., summ.
Abstract
Postęp cywilizacyjny w dziedzinie higieny oraz zanieczyszczenia środowiska spowodowały nasilenie chorób alergicznych (zwłaszcza wśród dzieci), co powoduje, że liczba alergików jest duża i stale rośnie. Jest to choroba uciążliwa, która obniża wydolność zawodową i wpływa negatywnie na wydolność edukacyjną. Te specyficzne potrzeby konsumentów powodują wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną i funkcjonalną, a zwłaszcza produkty gdzie całkowicie wyeliminowano alergeny, powodujące dolegliwości. Badania wskazują, że zarówno żywność ekologiczna jak i funkcjonalna może zapobiegać lub łagodzić skutki alergii pokarmowej. (abstrakt oryginalny)

The civilization progress in hygiene and environmental pollution have led to an increase of allergic diseases (especially among children), with makes that the number of allergy sufferers is large and is constantly growing. This is a troublesome disease that causes not only a decrease in quality of life, its impairment, and in extreme cases it may lead to death. Allergy reduces the professional capacity and affects negatively educational performance. The specific needs of consumers cause an increase in demand for organic products and functional food, especially products which completely eliminate allergens which cause discomfort. Research indicates that both organic and functional food can prevent or mitigate the effects of food allergy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmad S.N.B.B.: Organic food: A study on demographic characteristics and factors influencing purchase intentions among consumers in Klang Valley, Malaysia, "International Journal of Business and Management", 5(2)/2010, s.105-118.
 2. Alergia przypadłość XXI wieku: ( 03.06.2014), Dziennik.pl., data dostępu: 29.06.2016.
 3. Alm J.S., Swartz J., Björkstén B., Engstrand L., Engström J., Kühn I., Lilja G., Möllby R., Norin E., Pershagen G., Reinders C., Wreiber K., Scheynius A.: An anthroposophic lifestyle and intestinal microflora in infancy, "Pediatric Allergy and Immunology, 13(6)/2002,s.402-411.
 4. Angowski M., Lipowski M.: Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu, "Marketing i Rynek", nr 6 (CD)/ 2014, s.2-16.
 5. Badania Journal of Agricultural i Chemii Żywności, 2003, w: http://www.eatingwell.com/food_news_origins/green_sustainable/organic_or_not_is_organic_produce_healthier_than_conventional, data dostępu: 26.06.2016.
 6. Baker S., Thompson K.E., Engelken J.: Mapping the values driving organic food choice: Germany vs the UK, "European Journal of Marketing", 38(8)/2004, s.995-1012.
 7. Consumer Reports National Research Center: Organic Food Labels Survey, 2014, http://www.greenerchoices.org/pdf/CR2014OrganicFoodLabelsSurvey.pdf. data dostępu: 26.06.2016
 8. Elazab N., Mendy A., Gasana J., Vieira R.E., Quizon A., Forno E.: Probiotic Administration in Early Life, Atopy, and Asthma: A Meta-analysis of Clinical Trials, "Pediatrics" 132 (3)/2013, s. 666-676.
 9. European Parliament: Organic food: Helping EU consumers make an informed choice, 2015, w: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557009/EPRS_BRI(2015)557009_EN.pdf, data dostępu: 24.10.2016.
 10. Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Topolska K., Cabała A.: Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", 43(2)/ 2015, s.166-175.
 11. Gutkowska K., Ozimek I.: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGWW, Warszawa 2005.
 12. Hartman Group: Academics-Review_Organic-Marketing-Report, 2013, w: http://academicsreview.org/wp-content/uploads/2014/04/Academics-Review_Organic-Marketing-Report1.pdf., data dostępu: 05.01.2016.
 13. Kabacińska A., Rybowska A., Babicz-Zielińska E.: Rodzaje żywności zaliczanej przez konsumentów do tzw. zdrowej, w: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe w warunkach członkostwa w UE, pod red. Gutkowska K., Narojek L., Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 14. Kaczmarski M., Matuszewska E.: Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci, "Alergia. Astma. Immunologia", 5(2)/ 2000, s.77-81.
 15. Kalinowski P., Mirosław K.: Wiedza rodziców na temat alergii pokarmowej występującej u ich dzieci, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", 20(1)/ 2014, s.88-91.
 16. M. Krełowska-Kułas: Alergie pokarmowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 705/2004, s.93-99.
 17. Krygier K., Florowska A.: Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości, "Przemysł Spożywczy", 62(5)/ 2008, s.2-6.
 18. Kudełka W.: Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, 18/2011, s. 290-302.
 19. Lack G.: Update on risk factors for food allergy, "Journal Allergy Clinical Immunology", 129/2012, s. 1187-1197.
 20. Lehrer S.B., Horner W.E., Reese G.: Why are Some Proteins Allergenic? Implication for Biotechnology, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", 36(6)/1996, s.553-564.
 21. Łuczka-Bakuła W.: Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa 2007.
 22. Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F.: Biała Księga Alergii, Światowej Organizacji Alergii 2011-2012, 2011W, World Allergy Organization, s.1-14, w: https://www2.pta.med.pl/uploads/files/pl/strony/strefa-czlonkowska/biala-ksiegaalergii/biala_ksiega_alergii.pdf, data dostępu: 27.06.2016.
 23. Pilarczyk B., Nestorowicz R.: Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 24. PRNewswire: Global Functional Food and Nutraceuticals Market 2014-2020: Benefits, Origin & Ingredients-Analysis of the $168 Billion Industry, (18.02.2015), http://www.researchandmarkets.com/research/33gvv3/global_functional, data dostępu: 29.06.2016.
 25. Rokicki T.: Czy mięso może być żywnością funkcjonalną?, "Gospodarka Mięsna", 7/2007, s. 20-22.
 26. Sojkin B., Witczak J.: Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, pod red. Graczyka A., Mazurek-Łopacińskiej K. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 27. Szymczuk E., Zajchowska J., Dominik A., Makara-Studzińska M., Zwolak A., Daniluk J.: Media jako źródło wiedzy o zdrowiu", Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", 17(4)/ 2011, s.165-168.
 28. Traczyk I., Wierzejska R., Jarosz M.: Najczęściej spotykane alergeny pokarmowe, w: Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetyków, pod red. Jarosz M., Dzieniszewski J., PZWL, Warszawa 2004.
 29. Warszawski Uniwersytet Medyczny: Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, 2008, w: http://ecap.pl/material.html, data dostępu: 29.06.2016.
 30. Wąsowska-Królikowska K.: Alergia pokarmowa, "Przegląd Alergologiczny", 1-2/(2004, s.49-51.
 31. Witek L., Szalonka K.: Wpływ zachowań nabywców na rozwój nowych kanałów dystrybucji "zdrowej" żywności, w: Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, pod red. M. Sławińskiej M., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016, s.283-294.
 32. Wróblewska B.: Wielka ósemka alergenów pokarmowych, "Alergia", 4(15)/2002, w: http://www.alergia.org.pl/lek.arch1/archiwum/02_04/pdf/wielka.pdf, data dostępu: 20.06.2016.
 33. Yao T.C., Chang C.J., Hsu Y.H., Huang J.L.: Probiotics for allergic diseases: Realities and myths, "Pediatric Allergy Immunology", 21(6)/ 2010, s. 900-919.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu