BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielińska-Dusza Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne
Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 281-291, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Ocena przedsiębiorstwa, Potencjał przedsiębiorstwa, Audyt technologiczny
Internal audit, Evaluation enterprises, Potential of enterprise, Technology audit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest omówienie zagadnień związanych z metodyką audytu technologicznego, wskazanie głównych obszarów audytu oraz zaprezentowanie zbioru metod wykorzystywanych w realizacji audytu technologicznego. Metodologia badania - Artykuł ma charakter teoretyczno-metodyczny z wykorzystaniem standardowych podejść do metodyki badania organizacji. Wynik - Opracowanie przedstawia istotę i znaczenie audytu technologicznego, jego metodyczną koncepcję oraz główne obszary badawcze. Scharakteryzowano etapy i czynności metodyki oraz zaprezentowano zbiór metod technik możliwych do wykorzystania w procesie badawczym. Oryginalność/wartość - Elementy nowatorskie dotyczą wskazania obszarów badawczych, zbioru metod i technik szczegółowych audytu technologicznego oraz jego korelacji z innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this paper is to discuss issues related to the methodology of the technology audit, indication of the main areas of audit and presentation of a set of methods and techniques to be use in the process of the implementation of the technology audit. Design/methodology/approach - This paper is a theoretical-methodical and used the standard approach to the methodology of the research organizations. Findings - Article presents the essence and importance of technological audit, the methodological concept and the main areas of research. Characterized stages and operations methodology and techniques presented a set of methods that can be used in the research process. Originality/value - The innovative elements concern the indication of areas of research, the collection of methods and techniques of specific technology audit and its correlation with other aspects of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielińska-Dusza, E. (2010). System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Kraków: UE w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 2. Bielińska-Dusza, E. (2014). Założenia metodyczne audytu technologicznego. Metodologiczne Aspekty Zarządzania - Wybrane Zagadnienia, 4, 305, 9-21.
 3. Chambers, A., Rand G. (1999). The Operational Auditing Handbook: Auditing Business Processes. United Kingdom: John Wiley & Sons.
 4. Firat, A.K., Madnick, S. (2008). Wei Lee Woon, Technological Forecasting - A Review. Composite Information Systems Laboratory (CISL) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology Cambridge.
 5. Gordon, T.J., Glenn, J.C. (2013). Futures Research Methodology. Version 3.0 Millennium Project of the American Council for the United Nations University.
 6. Kelessidis, V. (2001). Technology audit. Report Produced for the EC Funded Project INNOREGIO: Dissemination of Innovation and Knowledge Management Techniques. Thessaloniki Technology Park.
 7. Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
 8. Lisiński, M. (red.). (2011). Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno - metodologiczne i praktyczne. Warszawa: PWE.
 9. Markiewicz, P. (2013). Methodical Aspects of Applying Strategy Map in an Organization, Wilno: Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Press Technika.
 10. Martyniak, Z. (1976). W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania. Przegląd Organizacji, 8, 347-351.
 11. Osiadacz, J. (2011). Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach. Wrocław: PARP.
 12. Roper, A.T., Cunningham, S.W., Porter, A.L., Mason, T.W., Rossini, F.A., Banks, J. (2011). Forecasting and Management of Technology. New York: John Wiley & Sons.
 13. Shafir, M.N. (1986). Measurement of Technology for National Development and Social Change, 29.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu