BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych
Evaluation of the Usefulness of Accounting Information
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 293-299, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Analiza sieciowa, Sprawozdawczość finansowa, Jakość informacji, Informacyjna funkcja rachunkowości
Network analysis, Financial reporting, Information quality, Information function of accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest wskazanie na możliwość wykorzystania analizy sieci społecznych SNA do oceny jakości informacji sprawozdawczej i poprzez wybór informacji o najwyższej użyteczności generowania minimalnego raportu rocznego. Metodologia badania - Metoda analizy literatury przedmiotu prezentująca wnioski badawcze związane z problematyką jakości informacji sprawozdawczej z raportów rocznych oraz wykorzystania analizy sieci SNA dla oceny jakości informacji podmiotów gospodarczych. Wynik - Zidentyfikowano czynniki oceny użyteczności informacji sprawozdawczej na potrzeby tworzenia grafów informacji w sieci SNA w celu generowania sieci informacji każdego podmiotu gospodarczego dla potrzeb tworzenia minimalnego raportu rocznego. Oryginalność/wartość - Rachunkowość jest podstawowym systemem informacyjnym każdego podmiotu gospodarczego. Tworzenie sieci informacji finansowych i niefinansowych jest bardzo istotne w aspekcie tworzenia zakresu tak zwanego minimalnego raportu rocznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to identify the possibility of using social network analysiscial SNA to assess the quality of reporting information, and by selecting the information of the highest utility to generate a minimum annual report. Design/methodology/approach - Research method adopted for the implementation of the objective pursued is the method of analysis of the literature, presenting research findings related to the quality reporting information from annual reports and using SNA network analysis to assess the quality of information. Findings - Factors have been identified evaluate the usefulness of information reporting on the needs-creating graphs of information in the SNA network - in order to generate a network of information-tell each entity for the purposes of creating a minimum annual report. Originality/value - Accounting is a basic information system tell-every economic entity. That is why the creation of a network of financial and non-financial is very important in terms of creating a range the minimum annual report, the integration of the financial statements and non-financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus-Matuszyńska, A. (2013). Wykorzystanie SNA w pomiarze efektywności instytucji publicznych. W: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar (s. 13-24). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 2. Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 3. Bukowski, L., Feliks, J., (2015). Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 283, 265-279. DOI: 10.15611/pn.2015.382.20.
 4. Buśko, B., Filipek, H., Śliwieński, J. (1980). Wiarygodność informacji ekonomicznej w systemach informacyjnych. Warszawa: PWE.
 5. Gad, J. (2013). Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców kapitału. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 545-556.
 6. Grzybek, O. (2015). Użyteczność informacji sprawozdawczych o zasobach niematerialnych przedsiębiorstw według MSR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 87-94. DOI: 10.18276/frfu.2015.77-09.
 7. ICGN Statement and Guidance on Non-financial Business Reporting (2009). London: International Corporate Governance.
 8. Kamela-Sowińska, A. (2007). Rachunkowość na zakręcie. W: T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro (s. 133-158). Warszawa: SKwP.
 9. Kisielnicki, J., Sroka, H. (1999). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa: Placet.
 10. Langefors, B. (1973). Theoretical Analysis of Information Systems. Lund, Sweden: Studentlitteratur; Philadelphia: PA: Auerbach Publishers Inc.
 11. Materska, K. (2011). Metodologiczne problem prowadzenia audytu informacji. PiTINiT, 1-2, 11-18.
 12. Matulewski, M. (2007). Język, Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą. Język, Komunikacja, Informacja, 2, 93-104.
 13. Morzy, M., Ławrynowicz, A. (2015). Wprowadzenie do analizy sieci społecznych. Pobrane z: http://www.cs.put. poznan.pl/mmorzy/tsiss/9_Wprowadzenie_do_SNA.pdf (10.03.2016).
 14. Nadolna, B. (2013). Jakość informacji na potrzeby analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, 451-460.
 15. Rówińska, M. (2013). Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 375-382.
 16. Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 17. Świderska, E. (1984). Sprawność systemu informacyjnego rachunkowości problem kryteriów oceny. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 41, 49-62.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu