BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Title
Elementy audytu bezpieczeństwa wydarzeń specjalnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży
Elements of the Security Audit of Special Events on the Example of the Nato Summit and the World Youth Days
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 301-307, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo publiczne, Ryzyko, Mapa ryzyka
Internal audit, Security, Public security, Risk, Risk map
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Dokonanie analizy wdrożenia audytu wewnętrznego ex ante w obszarze bezpieczeństwa wydarzeń nadzwyczajnych na przykładzie Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Metodologia badania - Badania zostały przeprowadzone metodą mapy ryzyka w audycie wewnętrznym - identyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na poziomie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczonych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych. Wynik - Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia wydarzeń specjalnych. Ponadto w artykule omówiono planowane zadania, obszary odpowiedzialności i dokonano analizy zdiagnozowanego ryzyka. Oryginalność/wartość - Materiał przedstawiony w artykule pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących zaprojektowanego stanu faktycznego oraz zagrożenia w zakresie zdiagnozowanego ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An analysis of the implementation of internal audit ex ante in the field of security of special events on the example of the NATO Summit and the World Youth Days. Design/methodology/approach - Research was done with the use of risk maps in the internal audit - to identify needs and diagnose the risk at the level of data collected from executives and persons designated to protect the participants of special events. Findings - On the basis of the analysis performed with the use of risk maps, the information about potential risks and their impact on the organization of security of special events was obtained. In addition, the article discusses the planned tasks, areas of responsibility and includes an analysis of the diagnosed risk. Originality/value - The material presented in the article allows for an objective and independent familiarization with the issue and making substantive conclusions regarding designed actual situation and threat in the area of the diagnosed risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe (24.06.2016).
  2. https://www.iia.org.pl/o-nas/standardy (24.06.2016).
  3. Norma australijska/nowozelandzka 4360: 1999.
  4. Plan działania dowódcy operacji - materiały wewnętrzne Komendy Głównej Policji (2016). Warszawa.
  5. www.koprzywnica.eu/asp/pliki/Zarzadzanie_kryzysowe/gpzk.doc (24.06.2016).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu