BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Judkowiak Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Informacja sprawozdawcza o ryzyku działalności na przykładzie spółek sektora paliwowego
Reporting Information on Risk Management on the Example of Fuel Sector Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 323-331, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Ryzyko, Instrumenty finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Przemysł paliwowy
Risk, Financial instruments, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Fuel industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest weryfikacja zakresu ujawnień na temat zarządzania ryzykiem finansowym w spółkach giełdowych, jak również prezentacja podejmowanych procedur w zakresie poszczególnych rodzajów ryzyka w wybranych spółkach branży paliwowej. Metodologia badania - Studia literaturowe, analiza aktów prawnych z zakresu rachunkowości oraz analiza sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań zweryfikowano wypełnianie przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych z zakresu zarządzania ryzykiem. Oryginalność/wartość - W artykule podjęto próbę oceny ujawnień informacji w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych na temat zarządzania ryzykiem w zakresie instrumentów finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to verify disclosures about financial risk management in listed companies, as well as the presentation of the procedures of different types of risks in selected companies of the petroleum industry. Research methodology - Literature studies, analysis of legal acts in the field of accounting and analysis of financial statements of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. Result - Based on the research findings there was an assessment of disclosure obligations in the field of risk management. Originality/value - In the article attempts to assess the disclosures in the financial statements of listed companies on risk management in financial instruments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czajor, P. (2013). Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
  2. Frendzel, M. (2010). Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych. Warszawa: SKwP.
  3. Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2011). Ujawnienia informacji w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8. Warszawa: SKwP.
  4. Garstecki, D., Kamela-Sowińska, A. (2014). Rachunkowość instrumentów finansowych. Materiały dydaktyczne. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
  5. Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
  6. Krzywda, D. (2005). Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 674, 15-31.
  7. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7: Ujawnianie informacji (2014). W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF. Oficjalne dokumenty wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. Publikacja zawiera MSSF wchodzące w życie po 1 stycznia 2013 r. z wyłączeniem MSSF, które zostaną przez nie zastąpione. Warszawa: SKwP.
  8. Pakuła, A. (2010). Kryzys finansowy - produkt chciwości. Barometr Regionalny, 1 (19), 61-66.
  9. Tarczyński, W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
  10. Żebruń, A. (2010). Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu