BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Balanced Scorecard as a Instrument for Assessment of the Internal Audit in the Public Finance Sector Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 333-346, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Pomiar dokonań, Strategiczna Karta Wyników, Audyt wewnętrzny, Sektor publiczny, Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych
Performance measurement, Balanced Scorecard (BSC), Internal audit, Public sector, Public finance sector units, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania zbilansowanej karty wyników (balanced scorecard - BSC) jako narzędzia pomiaru dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Opracowanie napisano na podstawie literatury przedmiotu z wykorzystaniem metody analizy i krytyki piśmiennictwa. Wynik - W artykule przedstawiono modelowe rozwiązania w zakresie pomiaru dokonań wykorzystywanego do oceny audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostce sektora finansów publicznych. Oryginalność/wartość - Propozycja modelu BSC na potrzeby oceny funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego jest rozwiązaniem autorskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article aims at presenting the concept of using BSC as a tool to measure the performance of the internal audit in the public finance sector units. Research methodology - Article written based on the literature, where the used method of analysis of sources. Findings - The article presents the model solutions for measuring achievements used to evaluate the functioning of the internal audit. Originality/value - The proposal BSC model for the evaluation of the functioning of the internal audit is a original solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson, U., Koonce, L., Marchant, G. (1991). A Model of Audit Judgement: Cognition in a Professional Context. W: L.A. Ponemon, D.R. Gabhart (red.), Auditing: Advences in Behavioral Research. New York, NY: Springer-Verlag.
 2. Archie, T. (2009). A Essentials: An Internal Audit Operations Manual. The IIA Research Foundation.
 3. Frigo, M. (2002). A Balanced Scorecard Framework for Internal Auditing Departments. Altamonte Springs, FL: The IIA Research Foundation.
 4. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2007). Strategiczna karta wyników. Warszawa: PWN.
 5. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010). Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWN.
 6. Nadolna, B. (2013). Zadanie audytowe w środowisku kontroli zarządczej. W:T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 209-257). Warszawa: Difin.
 7. Nita, B. (2008). Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Raaum, R., Morgan, S. (2009). Performance Auditing: A Measurement Approach. The IIA Research Foundation.
 9. Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 10. Szczepankiewicz, E.I., Simon, K. (2011). Kierunki profesjonalizacji zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 42, 195-205.
 11. Szymańska, H. (2013). Organizacja działu audytu wewnętrznego. W:T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 283-306). Warszawa: Difin.
 12. Świerk, J. (2009). Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne. Lublin: Wyd. UMCS.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu