BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Etapy procesu innowacyjnego jako obszary ryzyka w audycie wewnętrznym
The Stages of the Innovation Process as Risk Areas of Internal Audit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 6 (84) Cz. 1, s. 347-359, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Innowacje, Zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka
Internal audit, Innovations, Risk management, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest próba identyfikacji ryzyka na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego realizowanego przez jednostki gospodarcze. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu i regulacji prawnych, obserwację praktyki gospodarczej w zakresie realizacji, kontroli i audytu procesów innowacyjnych. Wynik - Efektem prowadzonych badań będzie określenie zbioru rodzajów ryzyka identyfikowanych w poszczególnych fazach realizowanego procesu innowacyjnego oraz zaproponowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających te rodzaje ryzyka. Oryginalność/wartość - Brak jest kompleksowego opracowania dotyczącego identyfikacji ryzyka w procesach innowacyjnych uwzględniających wszystkie rodzaje niepewności mogące się pojawić przy ich realizacji wraz z odpowiednimi mechanizmami kontrolnymi zmniejszającymi występującą niepewność. Realizacji procesu innowacyjnego towarzyszy wysoki poziom ryzyka wynikający z nieprzewidywalności efektów podejmowanych działań, wysokich kosztów realizacji, utraty źródeł finansowania oraz trudności we wdrażaniu ostatecznych efektów w praktyce gospodarczej. Umiejętność identyfikacji ryzyka realizacji procesu innowacyjnego oraz opracowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających istniejące ryzyko są niezbędnymi atrybutami sprawnego zarządzania. Wsparciem dla zarządzającego procesami innowacyjnymi może być audyt wewnętrzny. Niezależna i obiektywna ocena efektywności podejmowanej działalności wymaga badania procesów innowacyjnych, które stają się wyodrębnionym obszarem audytu, a poszczególne fazy ich realizacji obszarami rodzajów ryzyka, w ramach których następuje ich identyfikacja. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The article attempts to identify risks within the various stages of the innovation process. Design/methodology/approach - In the article used the critical analysis of literature and regulations, the observation of economic practice in the implementation, control and audit of innovation processes. Findings - The result of the research will be to determine a set of risks identified in the individual phases of the innovation process, and proposing methods controls in the limiting those risks. Originality/value - No comprehensive studies on the identification of risk in the innovative processes, that might arise in their during implementation. Implementation process innovation is accompanied by a high level of risk due to the unpredictability of the effects of actions taken, the high implementation costs, loss of sources of funding, and the difficulty withe we can implement the final effects on the competitive market. Ability to identify risk Implementation process innovation and the development of control mechanisms limiting existing risks is an essential attribute of an efficient management. Support for managing innovation processes can be internal audit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka, E.W. (2013). Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. W: B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego (s. 31-41). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 2. Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: PWE.
 3. Bednarek, P. (2009). Historyczne uwarunkowania rozwoju audytu wewnętrznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 53, 9-19.
 4. COSO Enterprise Risk Management. Pobrane z: http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary. pdf (7.06.2016).
 5. Dobrołowicz, W. (1995). Innowacyjność. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu (s. 354-361). Warszawa: Fundacja Innowacji.
 6. Karmańska, A. (2008). Ryzyko w rachunkowości. Warszawa: Difin.
 7. Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Piaszczyk, A. (2010). Audyt wewnętrzny. Warszawa: SKwP.
 9. Pietrasiński, Z. (1995). Innowacyjność. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu (s. 354-361). Warszawa: Fundacja Innowacji.
 10. Piotrowska, K. (2013). Innowacja jako przedmiot rachunkowości - identyfikacja procesu innowacyjnego. Pobrane z: http://www.pte.pl/kongres/referaty (14.05.2016).
 11. Piotrowska, K. (2015). Innowacje jako przedmiot rachunkowości-ewolucja terminologiczna. W: A. Kamela- -Sowińska (red.), Rachunkowość Warta Poznania. Teoria i historia rachunkowości (s. 155-164). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 12. Prystrom, J. (1992). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Warszawa: Difin.
 13. Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa-Kraków: Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 10.
 14. Skonieczny, J., Składzie, J., Hałub, P. (2011). Zjawisko powstania innowacji - metody oceny. W: J. Skonieczny (red.), Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczy w edukacji inżyniera (s. 1-24). Wrocław: Indygo Zahir Media.
 15. Strychalska-Rudzewicz, A., (2011). Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie. W: J. Perenc, J. Hołub-Iwan (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań (s. 231-244). Warszawa: C.H. Beck.
 16. Szczepankiewicz, E.I., Wojciechowska, P. (2015). Pomiar i metody zarządzania ryzykiem przy realizacji zadań inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, 2, 461-475.
 17. Tidd, J., Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wolters Kluwer.
 18. Winiarska, K. (2008). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Difin.
 19. Włodarczyk, J. (2007). Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce. W: E. Okoń- -Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, siły motoryczne i bariery (s. 99-116). Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu