BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Anita
Title
Rozprzestrzenianie się kryzysu finansowego na przykładzie wybranych krajów
The Propagation of Financial Crisis Based on Selected Countries - the Contagion Effect
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 84-98, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Swap ryzyka kredytowego, Kryzys finansowy państwa, Zarządzanie długiem, Efekt zarażania, Korelacja, Kryzys finansowy
Credit default swap (CDS), State financial crisis, Debt management, Contagion effect, Correlation, Financial crisis
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Grecja, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
Germany, Greece, United States of America (USA), Poland
Abstract
W artykule zaprezentowano badanie, w którym sprawdzono, czy rynek kontraktów CDS na długi państw jest jednym z kanałów transmisji kryzysu. Po teoretycznym zapoznaniu z podstawowymi pojęciami dotyczącymi kontraktów CDS oraz efektu zarażania, analizie ekonometrycznej poddano spready kontraktów CDS na długi wybranych państw (Grecja, Niemcy, Polska i Stany Zjednoczone). Opisano specyfikację modelu BEKK, który posłużył w badaniu do otrzymania wykresów korelacji warunkowej pomiędzy badanymi krajami. Na podstawie analizy ekonometrycznej zbadano występowanie efektu zarażania na rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a research on whether sovereign CDS market is one of the transmission channel of the crisis. Having introduced with theoretical terms connected with credit default swaps and contagion effect, the author conducted econometric analysis on CDS spreads of selected countries (including Greece, Germany, Poland and USA). BEKK model specification has been described and exploited to receive graphs of conditional correlation between mentioned countries. Hence, the incidence of contagion effect on financial markets has been checked. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Belke, A., Gokus, Ch., 2011, Volatility Patterns of CDS, Bond and Stock Markets Before and During the Financial Crisis, RUHR Economic Papers, Germany.
  2. Dobrzański, P., 2011, Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie, w: Materiały z międzynarodowej konferencji, 23-24 kwietnia 2010 r., Wrocław, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=35547&from=FBC [dostęp: 29.01.2013].
  3. Doman, M., Doman, R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka. Elementy ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  4. Gerschmann, P., 2011a, Frank przekracza granicę 4 zł, Szwajcaria interweniuje, http://www.parkiet.com/artykul/1081556.html [dostęp: 29.01.2013].
  5. Gerschmann, P., 2011b, Moody's obniża o 4 poziomy rating Portugalii, http://www.parkiet.com/artykul/1071262.html [dostęp: 29.01.2013].
  6. Laurent, S., 2010, G@RCH 6.1 help, Timberlake Consultants.
  7. Leszczyńska, E., 2002, Rynek kontraktów swap w Polsce, 05/2002, http://wwrw.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/144.pdf [dostęp: 29.01.2013].
  8. 0'Kane, D., 2011, Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne, JAK, Warszawa.
  9. Parkiet, 2011a, Rating Grecji najniższy na świecie, http://www.parkiet.com/artykul/1063355.html [dostęp: 29.01.2013].
  10. Parkiet, 2011b, Grecja w "rozpaczliwej" sytuacji, http://www.parkiet.com/artyku1/1102395-Grecja-w--rozpaczliwej--sytuacji.html [dostęp: 29.01.2013].
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu