BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdunkiewicz Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rynek długu skarbowego a giełda - wpływ kryzysu
The Debt Market and the Stock Exchange Crisis Influences
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 99-119, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Przyczynowość, Dług, Giełda papierów wartościowych, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Obligacje skarbowe, Polityka pieniężna
Causality, Debt, Stock market, Warsaw Stock Exchange Index, Treasury bond, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Polska
Germany, United States of America (USA), Poland
Abstract
W niniejszym opracowaniu przyjęto za cel zbadanie występowania i charakteru zależności rynku długu Skarbu Państwa od Giełdy Papierów Wartościowych. W pracy wykorzystano pojęcie czasowego spreadu (różnicy, rozpiętości) rentowności obligacji skarbowych. Jest on ilościowym ujęciem kształtu krzywej dochodowości, a przez to dobrze identyfikuje sytuację na rynku długu państwowego oraz oczekiwania inwestorów co do kształtowania się krótkoterminowych stóp procentowych w' przyszłości. Giełdę Papierów Wartościowych opisano natomiast stopą zwrotu z głównego dochodowego indeksu giełdowego w danym kraju. Badania przeprowadzono na próbie Polski, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych, krajów o różnej polityce pieniężnej, różnych stanach ewolucji gospodarczej i odmiennym uniezależnieniu od siebie segmentów rynku finansowego w gospodarce. Dało to szeroki pogląd na kwestie badanej zależności. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły występowanie zależności przyczynowych (w sensie Grangera w średniej i zmienności) między spreadami rentowności obligacji a stopą zwrotu głównego indeksu giełdowego dla różnych poziomów opóźnienia w zależności od kraju. Wnioski z przeprowadzonych badań stanowią źródło wskazówek dla długoterminowych inwestorów giełdowych wykorzystujących sytuację makroekonomiczną w procesie alokacji aktywów. Na mocy przeprowadzanych badań spread obligacji skarbowych można wykorzystać do oceny ryzyka inwestycyjnego danego kraju (premii za ryzyko), co jest cenne w czasie wątpliwości co do ocen wydawanych przez agencje ratingowe. Może być również wskazówką dla organów prowadzących politykę pieniężną w danym kraju, wiarygodnie odczytując oczekiwania szeroko pojętych uczestników rynku. (abstrakt oryginalny)

This study aimed to investigate the prevalence and nature of the Treasury debt market, with respect to the Stock Exchange. In this paper use a concept of time spread of government bond yields, is quantified shape of yield curve, thereby identifying good situation in the sovereign debt market and investors' expectations as to the development of the short-term interest rates in the future. Stock Exchange, describes the rate of return on main index in particular country. Inference based on expectations theory, interpreting the shape of yield curve (read from the spread). Test methods used in the paper is based on the concept of Granger causality, which assumes the utility of improving the quality of forecasts cause to effect, for a given level of time delay causes. Verification of the hypothesis of a significant relationship with deeds done-Granger test, which takes into account depending on a linear (on average), based on the structure of econometric models and the test of Cheung and Ng Identification depending on the volatility (variance). This test requires the estimation of GARCEI models. The study was conducted on a sample of Polish, German and the United States. This gave a broad overview of the issues based on research. Results of this study confirmed the presence of at-causal depending spreads between bond yields and the rate of return on the main stock exchange index with delay for different levels depending on the country. Tire conclusions of the tests carried out are a source of guidance for long-term investors. Bond spreads can be used to evaluate the investment risks of the country (risk premium), which seems to be valuable when doubts about the ratings issued by credit rating agencies. It can also provide guidance to the authorities con- ducting monetary policy helps to understand the market participants expectation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Allen, A.C., Dudney, D.M., 2008, The Impact of Rating Agency Reputation on Local Government Bond Yields, Springer Science+Business Media, LLC.
 2. Aßmann, C., Boysen-Hogrefe, J., 2011, Determinants of Government Bond Spreads in the Euro Area: In Good Times as in Bad, Springer Science+Business Media, LLC.
 3. Bernanke, B., 2006, Reflections on the Yield Curve and Monetary Policy, Speech 175, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).
 4. Bernanke, B., Blinder, A., 1992, The Federal Funds Rate and Channels of Monetary Transmission, American Economic Review, 82.
 5. Campbell, J., 1995, Some Lessons from the Yield Curve, Journal of Economic Perspectives, 9.
 6. Codogno, L., Favero, C., Missale, A., 2003, Yield Spreads on EMU Government Bonds, Bank of America.
 7. Czechowska, D., 2009, Instrumenty dłużne w gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 8. Doman, M., Doman, R., 2009, Modelowanie zmienności i ryzyka, Wolters Kluwer, Kraków.
 9. Fabozzi, F.J., 2007, Fixed Income Analysis, Wiley, Hoboken New Jersey.
 10. Granger, C.W.J., 1969, 1980, Investigating Casual Relations by Econometrics Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica.
 11. Granger, C.W.J., 1969, Investigating Casual Relations by Econometrics Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica.
 12. Haugen, R., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 13. Ireland, P., 1996, Long-Term Interest Rates and Inflation: Fisherian Approach, Economic Quaterly, 82(1).
 14. Jajuga, K., Jajuga, T., 2008, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Muth, J.M., 1961, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, Econometrica, vol. 29 July.
 16. Osińska, M., 2008, Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 17. Sławiński, A., 2011, Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa.
 18. Świętoń, M., 2002, Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce, Materiały i Studia NBP, nr 150, s. 16.
 19. Ziarko-Siwek, U., 2005, Efektywność informacyjna rynków finansowych, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu