BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baum Iwona
Title
Innowacyjność przedsiębiorstw jako determinanta długookresowego rozwoju gospodarczego Polski
Innovativeness of Enterprises as a Determinant of Poland's Long Term Economic Development
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2014, nr 14, s. 148-161, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Podejmowanie decyzji w gospodarce rynkowej : wymiar globalny i lokalny
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój gospodarczy, Rozwój gospodarczy państwa, Rozwój technologiczny, Gospodarka informacyjna, Polityka innowacyjna, Raport Innovation Union Scoreboard
Innovations, Enterprise innovation, Economic development, Economic development of the country, Technological development, Information economy, Innovation policy, Innovation Union Scoreboard report
Note
streszcz., summ.
Abstract
Studia literaturowe pokazują, jak ważną rolę - choć często niedocenianą w ocenie opinii publicznej i władz - odgrywa rozwój technologiczny. Nie powstaje on niespodziewanie, a jest wynikiem innych procesów, takich jak uczenie się, postęp naukowy czy stopień otwartości gospodarki [Piech 2009, s. 126]. Innowacyjność mająca swoje odzwierciedlenie w przechodzeniu od gospodarki industrialnej do gospodarki informacyjnej stała się narzędziem kształtowania potencjału konkurencyjnego podmiotów gospodarczych oraz determinantą wzrostu gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia innowacyjności polskiej gospodarki na tle pozostałych państw Unii Europejskiej w latach 2011 i 2012 (z wykorzystaniem indeksu Innovation Union Scoreboard (IUS) oraz raportu The Global Competitiveness) oraz wskazanie ograniczeń, mających wpływ na realizację polityki innowacyjnej w Polsce, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie ulgi podatkowej na nowe technologie. (abstrakt oryginalny)

Literature shows how important role for economic growth - although often underestimated by public opinion and authorities - has the technological development. It is not created exogenously, but is a result of other processes, such as learning, scientific progress or the degree of openness of an economy. Innovativeness, which has its impact in transition from an industrial to an information economy. has also become a determinant of competitiveness of the enterprises and the determinant of economic growth. The aim of this paper is to assess the innovativeness of the Polish economy com- paring to other European Union countries for the period 2011-2012 (using the Innovation Union Scoreboard index and the Global Competitiveness Report). This paper will also identify constraints affecting the implementation of innovation policy in Poland, paying particular attention to the issue of the tax relief for new technologies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bąkowski, A., Cichocki, T., Gromada, G., Guliński, J., Kmita, S., Krzyżyński, T., Marchlewicz, U., Matusiak, K.B., Trzmielak, D., Wajda, J., Zasiadły, K., 2005, Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A., 2012, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 3. Duda, J., 2007, Działalność inwestycyjna polskiego sektora MSP po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Pluta, W. (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 4. Eichengreen, B.J., Park, D., Shin, K., 2011, When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, NBER Working Paper no. 16919, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 5. Frankowski, E., Turczyk, M., 2010, Czy potrafimy uwolnić niewykorzystany potencjał wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki?, Deloitte, Warszawa http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2010/07_08/file7686.pdf [dostęp: 31.01.2013].
 6. Komisja Europejska, 2012, Innovation Union Scoreboard 2011, Komisja Europejska, Bruksela.
 7. Mądra, M., Ratajczak, M., 2008, Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce, w: Kiryjow, J. (red.), Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW nr 69, Warszawa.
 8. Ministerstwo Gospodarki, 2011, Przedsiębiorczość w Polsce, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 9. OECD, 2008, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, MNiSW, Warszawa.
 10. Piech, K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 11. Pietras, P., Głodek, P., 2011, Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 12. Prystrom, J., 2008, Działalność innowacyjna a konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych. Politechnika Białostocka, Białystok.
 13. Prystrom, J., 2012, Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania, Difin, Warszawa.
 14. Sadowska, M., 2009, Rola władz publicznych we wspieraniu innowacyjności, Raport demosEuropa - Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa.
 15. Sakowska, A., Knap, W., 2011, Jak skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii?, ECDDP Sp. z o.o., Warszawa, http://www.ecddp.pl/download/13165217- 76_2011_08_18_ulga_nowe_technologie.pdf [dostęp: 31.01.2013].
 16. Schumpeter, J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. Schwab, K., 2012, The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva.
 18. Szymborska-Sutton, A., 2011, Skomplikowana ulga na nowe technologie? http://www.podatki.egospodarka.pl/63442,Skomplikowana-ulga-na-nowe-technologie,l,65,l.html [dostęp: 2.02.2013].
 19. Świtalski, W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1484 z poźn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu