BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juja Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Specyfika opodatkowania banków spółdzielczych podatkiem dochodowym od osób prawnych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2000, nr 13, s. 95-112, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Podatek dochodowy, Wynik finansowy, Opodatkowanie
Cooperative banks, Income tax, Financial performance, Taxation
Abstract
Specyfika opodatkowania banków spółdzielczych podatkiem dochodowym od osób prawnych wynika z dominacji przychodów z odsetek od kredytów i pożyczek oraz z papierów wartościowych w ich przychodach ogółem, a także znaczącego udziału kosztów odsetkowych w kosztach ogółem. Przy ustalaniu wyniku finansowego tych banków przychody i koszty odsetkowe są ujmowane zgodnie z zasadą memoriałową, natomiast ich wynik podatkowy uwzględnia przychody i koszty odsetkowe w ujęciu kasowym. Z powyższego względu różnica między wynikiem finansowym a wynikiem podatkowym banku spółdzielczego jest z reguły znacząca i znajduje wyraz między innymi w rozliczeniach międzyokresowych podatku dochodowego od osób prawnych.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dn. 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Ustawa z dn. 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.
  3. Ustawa z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości.
  4. M. D. Mazur, Różnice trwałe i przejściowe z tytułu podatku dochodowego, ,,Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" 1996, nr 9, s. 40.
  5. G. Świderska, Z. Sachnowski, Wynik finansowy brutto a dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, "Rzeczpospolita" 1996, nr 65, s. 21.
  6. M. Mikołajczak, Wynik finansowy a dochód podatkowy - różnice trwale i przejściowe, w: Rachunkowość w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstw, red. W. Gabrusewicz, "Zeszyty Naukowe", seria I, nr 272, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 1999, s. 88.
  7. R. Kałużny, Wpływ polityki podatkowej na wyniki finansowe wybranych banków komercyjnych w lalach 1995-1999, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, tom VI: Opodatkowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 98.
  8. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Podatek dochodowy od osób prawnych - komentarz, C. H. Beck, Warszawa 1997, s. 159.
  9. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz. U. nr i40, poz. 939 z późn. zm.
  10. Lilwińczuk, Prawo podatkowe przedsiębiorców, wyd. II, Wydawnictwo KiK, Warszawa 2000, s. 220.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu