BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzaskowska-Dmoch Adrianna (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Zarządzanie międzykulturowe na przykładzie uczelni wyższej
Intercultural Management - the Case of a University
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 193-208, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kultura organizacyjna, Zarządzanie międzykulturowe
Higher education, Organisational culture, Intercultural management
Note
summ.
Abstract
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku na rok wzrasta zainteresowanie cudzoziemców studiami wyższymi w Polsce. W zeszłym roku obcokrajowców na polskich uczelniach było zaledwie 36 tys., obecnie w całym kraju kształci się ich już przeszło 46 tys., z czego 15,5 tys. to studenci pierwszych roczników. Zdecydowanie najwięcej jest studentów z Ukrainy (aż 24 tys.), drudzy pod względem liczebności są Białorusini. Polska ma opinię kraju, który nie jest przyjazny cudzoziemcom(...)
W niniejszym artykule poddano analizie dane weryfikujące stan umiędzynarodowienia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oddziału zamiejscowego jednej w wiodących polskich uczelni niepublicznych. (fragment tekstu)

Nowadays organizations face immense challenges regarding the efficient use of human resources who both culturally and mentally, due to their race or gender, are different to the majority of the members of the organization. The competence and soft skills of the manager are helpful in grasping the values and promoting the acceptance of cultural differences. Among the most important challenges, facing the Polish higher education system, is strong and expansive internationalization, migration processes and the growth of the international community. The process of internationalization is influenced by, apart from the presence of foreign students and the participation of Polish researches in international research projects, in the broad sense, the exchange of knowledge and experience. The building of a strong and independent (both economically and scientifically) position of Poland in Europe becomes efficient thanks to the geographic location of our country, as well as our membership in the European Union. The purpose of this article was to examine the degree of internationalization of a branch campus of a selected private university with a particular focus on students from Ukraine, as well as to assess the influence of the organizational culture in the international environment on the stabilization of social relationships in the workplace and the importance of culture factors on the expansion abroad. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Business Woman & life, http://businesswomanlife.pl/bariery-komunikacyjne-i-kulturowe-hamuja-gospodarke-swiatowa/.
  2. Competing a cross borders. How cultural and communication barriers affect business. A report from the Economist Intelligence Unit, http://www.economistinsights.com/sites/default/files/legacy/mgthink/downloads/Competing across borders.pdf.
  3. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, Wyd. PWE, Warszawa.
  4. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, Wyd. PWE, Warszawa.
  5. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego, https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/ed5a831ec649a91c619602597f1ae553.pdf.
  6. Sikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
  7. Szaban J.M. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
  8. Szkoły wyższe i ich finanse w latach 2010-2015, Wyd. GUS.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu