BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burlita Augustyna (Uniwersytet Szczeciński), Błoński Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Postawy i opinie mieszkańców Szczecina wobec akademickiego charakteru miasta
Attitudes and Opinions of the Inhabitants of Szczecin towards the Academic Character of the City
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 323-335, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Keyword
Badanie opinii, Miasto, Szkolnictwo wyższe
Opinion research, City, Higher education
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Potencjał szkół wyższych coraz częściej doceniają i wykorzystują władze samorządowe, uwzględniając rozwój szkolnictwa wyższego i wzajemną współpracę w opracowywanych strategiach rozwoju miasta czy regionu, a także współpracujący z uczelniami przedsiębiorcy. Jednakże nie można zapominać, że miasto to przede wszystkim miejsce życia ludzi, oferujące im określone korzyści stanowiące m.in. rezultat sposobu i stanu realizacji przypisanych miastu funkcji endogenicznych i egzogenicznych [Szymańska 2001]. Wśród nich, obok funkcji administracyjnej, gospodarczej, politycznej, kulturalnej czy turystycznej, wyróżnić można funkcje: edukacyjną i naukową [Mandal 2013], których realizacja związana jest z funkcjonującym w mieście szkolnictwem, zwłaszcza szkolnictwem wyższym. Akademicki charakter miasta ma więc wpływ także na warunki i jakość życia mieszkańców. Zaś ich zachowania, postawy, inteligencja, wykształcenie, kreatywność, potrzeby i motywacje stanowią (obok działań podejmowanych przez władze) o sukcesie miasta [Landary 2013]. Dlatego też istotne jest poznanie postaw, opinii i oczekiwań mieszkańców wobec akademickiego charakteru miasta, które zamieszkują. Informacje na ten temat mogą być przydatne dla władz miasta, których nadrzędnym celem jest przecież zaspokajanie potrzeb wspólnoty poprzez kreowanie określonych warunków jakości życia [Ustawa... 2001], ale także dla szeroko rozumianego środowiska akademickiego, zarówno z punktu widzenia jego wizerunku, jak i rozwijania współpracy z lokalnymi społecznościami.
Stąd też celem publikacji jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w formie ankiet bezpośrednich na losowo dobranej próbie mieszkańców Szczecina na temat ich postaw, opinii i oczekiwań wobec akademickiego charakteru miasta. (fragment tekstu)

In an article based on the conducted primary research the attitudes and opinions of the inhabitants of Szczecin are characterized in various aspects of the academic character of the city. This information may be useful for the academic community and the city authorities. Because potential of higher education used to stimulate development of the city is also a factor shaping the conditions and quality of life of its inhabitants. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąkowska S. (2011), Kształtowanie relacji z segmentem kreatywnym w regionie - aspekt marketingowy, praca doktorska, maszynopis powielany, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 2. Florida R. (2013), The Learning Region [in:] J. Zoltan, Regional Innovation, Knowledge and Global Change, Routledge, New York.
 3. Górniak J. (red.) (2015), Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III diagnoza szkolnictwa wyższego, FRP-ISW, KRASP, Warszawa.
 4. http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/stolica-i-rzeszow-w-czolowce-rankingu-metropolii=- z-najwiekszym-potencjalem-rozwoju/p6pnb2, [dostęp: 29.09.2015].
 5. http://www.polon.nauka.gov.pl [dostęp: 12.11.2015]
 6. http://www.stat.gov.pl, [dostęp: 20.02.2015].
 7. Landary Ch. (2013), Kreatywne miasto, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 8. Mandal A. (2013), Funkcje miast i ich subiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego), "Acta Geografica Silesiana", WNoZ UŚ, nr 14, Sosnowiec.
 9. Lipiński Ł. (red.) (2015), Miasta uczące się. Raport, Europolis, Warszawa, http://www.schuman.pl, [dostęp: 1.10.2015].
 10. Popławski B. (2007), Nierównomierność i koncentracja, "Forum Akademickie", nr 1, http://forumakad.pl/archiwum/2007/01/39, [dostęp: 30.09.2015].
 11. Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Ustawa o samorządzie gminnym, tekst jednolity z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2001. Nr 142, poz. 1591.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu