BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Noworól Kamilla (Uniwersytet Jagielloński), Sasak Janusz (Uniwersytet Jagielloński), Kożuch Artur J. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Partycypacja a komunikowanie w zarządzaniu publicznym
Participation and Communication in the Public Management
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 353-368, rys., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Keyword
Partycypacja społeczna, Zarządzanie publiczne, Komunikowanie
Social participation, Public governance, Communication
Note
summ.
Abstract
Autorzy porównują proces komunikowania (głownie komunikowania publicznego) z partycypacją publiczną w kontekście zarządzania publicznego. Wychodzą z założenia, że komunikowanie publiczne stanowi podstawę partycypacyjnego zarządzania w sektorze publicznym, ale nie jest tożsame ze współczesnym zakresem rozumienia udziału obywateli w zarządzaniu publicznym. Z perspektywy zarządzania publicznego partycypacja interesariuszy wykracza poza sprawnie działający system komunikacji organizacji publicznej. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera się na analizie literatury przedmiotu(...)
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy procesem komunikowania (głownie komunikowania publicznego) a partycypacją publiczną w kontekście zarządzania publicznego. Refleksja autorów wynika z założenia, że komunikowanie publiczne stanowi podstawę partycypacyjnego zarządzania w sektorze publicznym, ale nie jest tożsame ze współczesnym zakresem rozumienia udziału obywateli w zarządzaniu publicznym. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera się na analizie literatury przedmiotu. Z perspektywy zarządzania publicznego partycypacja interesariuszy wykracza poza sprawnie działający system komunikacji organizacji publicznej. (fragment tekstu)

The aim of the article is to make an attempt to show the importance of communication processes in public consultation. Public communication is a fundamental element of participatory management in the public sector. The review of chosen theoretical concepts has been conducted. Based on this, a reference model of public communication processes has been proposed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M. (2001), Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
 2. Czakowski M. (2011), E-voting na przykładzie Estonii i Brazylii, "Studia BAS", nr 3(27)
 3. Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym, ParkEdukacja, PWN, Warszawa-Bielsko Biała.
 4. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. (2002), Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 5. Dobek-Ostrowska B. (1993), Wprowadzenie do zagadnień komunikacji społecznej, Wydawnictwo WON, Wrocław.
 6. Dorenda-Zaborowicz (2013), Nowe media w służbie marketingu politycznego [w:] K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka (red.), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 7. Giedrojć K. (2004), Public relations w administracji, ALPHApro Wydawnictwa Profesjonalne.
 8. Gładys-Jakobik J. (2001), Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesów komunikowania [w:] B. Jung (red.), Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. Goban-Klas T. (1998), Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, Definicje, Uwarunkowania, Businessman Press, Warszawa.
 10. Hall E.T. (2003), Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 11. Hausner J. (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków.
 12. Kudra B. (2014), O komunikacji społecznej [w:] B. Kudra, E. Olejniczak (red.), Komunikowanie publiczne. Zagadnienia Wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Mendza-Drozd M. (2010), Zagadnienie konsultacji społecznych w Unii Europejskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 14. Molęda-Zdziech M. (2001), Socjologiczna problematyka komunikowania masowego [w:] B. Jung (red.), Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 15. Noworol K. (2009), Partycypacyjne narzędzia zarządzania publicznego, "Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 4.
 16. OECD (2001), Citizens as Partners. OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-making, OECD.
 17. Oniszczuk Z. (2011), Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, "Studia Medioznawcze", nr 4 (47).
 18. OECD (2002), Rząd przyszłości, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Służby Cywilnej, Warszawa.
 19. Sroka J. (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 20. Waszkiewicz J. (2002), Od komunikacji do wspólnoty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 21. Zawicki M., Mazur S., Bober J. (2004), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, MSAP AE, Kraków.
 22. Encyklopedia PWN, wersja on-line, encyklopedia.pwn.pl.
 23. Goodspeed R.C. (2008), Urban Studies and Planning Program, University of Maryland, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.513.5884&rep=rep1&type=pdf [dostęp: 15.01. 2016].
 24. http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm [dostęp: 15.01.2016].
 25. Komisja Wspólnot Europejskich (2006), Biała Księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej, COM 35.
 26. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006AE0972&from=PL, [dostęp: 15.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu