BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Nowe zarządzanie publiczne w jednostkach samorządu publicznego - perspektywa rachunkowości
New Public Management in Local Government Units - Accounting Perspective
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 1, s. 413-423, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami
Keyword
Nowe zarządzanie publiczne, Samorząd terytorialny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Rachunkowość
New public management, Local government, Public-Private Partnerships (PPP), Accounting
Note
summ.
Abstract
W artykule, na tle charakterystyki systemu rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego, wskazano partnerstwo publiczno-prywatne jako realny instrument nowego zarządzania publicznego.
W toku prowadzonych rozważań zastosowano analizę przepisów prawnych i literatury z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, a także syntezę. (fragment tekstu)

The concept of new public management means changes in the management style in public administration (state and local) and consists of the adoption of checked rules, methods and management concepts by public administration, which were used in the private sector until now. The paper presents selected elements of accounting of local government units, which are results of the implementation of the new public management, such as, inter alia, public-private partnerships. The presented content directly refers to the author's many years of scientific research in the field of accounting system of local government units. The analysis of legal regulations and literature in the field of public finance and budgetary accounting as well as the method of synthesis are used in the course of deliberations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek-Hyska D. (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Adamek-Hyska D., Maruszewska E.W. (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne na tle alternatywnych źródeł finansowania rewitalizacji terenów pogorniczych, [w]: Dwujęzyczny podręcznik pt. Wydobycie węgla a krajobraz pogorniczy na pograniczu polsko-czeskim (Těžba uhli a posthornicka krajina v česko-polskem pohraniči), VSB Ostrava, Republika Czeska.
 3. Adamek-Hyska D. (2013), Zakres kontroli zarządczej przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego [w]: E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Boussabaine A. (2007), Cost planning of PFI and PPP building Project, Taylor & Fransic, New York and London.
 5. Hood Ch. (2002), A Public Management for All Seasons [w]: S.P. Osborn (red.), Public Management. Critical Perspectives, Routledge, London.
 6. Ignatowski R. (2007), Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk.
 7. Kożuch A. (2012), Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa
 8. Łada M., Kozarkiewicz A. (2007), Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność (2001), T. Lubińska (red.), Difin, Warszawa.
 10. Piosik A. (2006), Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa.
 11. Strąk T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 12. Szczęsny W., Śliwa J. (2010), Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym, (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 2110 z poźn. zm.),
 14. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 2117 z poźn. zm.).
 15. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2007), Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 16. www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu