BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hausner Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Miasto-idea i rola kultury w jego rozwoju
The City-Idea : the Role of Culture in Its Development
Source
Kultura i Rozwój, 2016, nr 1(1), s. 109-120, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Miasto, Rozwój miasta, Kultura
City, City development, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Miasto-idea nie jest w założeniu kolejną uniwersalną ideą miasta, która określa model "miasta idealnego". Każde miasto, aby mogło się rozwijać, musi określić swoją ideę, przez co rozumiem specyficzny dla tego miasta proces wykorzystania jego potencjału rozwojowego i generowania wartości (miejskich). Nie jest to zatem model rozwoju miasta, ale normatywnie ujęte podejście - koncept, a nie formuła. Ważną rolę w tym procesie odgrywa kultura. Inicjując tworzenie spirali rozwojowej od interwencji w polu kultury, uruchamia się społeczną wyobraźnię, czyli wspólnotę myślenia o dobrym mieście, o potrzebnych i możliwych zmianach oraz nowatorskich działaniach do tego prowadzących. Same te działania nie dotyczą oczywiście jedynie pola kultury, ale kontynuowane w tym właśnie obszarze systematycznie dostarczają kreatywnej energii. (abstrakt oryginalny)

In principle, the City-Idea is not a universal idea that provides a model of yet another 'ideal city.' In order to develop, each city must come up with its idea, by which I mean a city-specific process of unlocking its development and (urban) value-creation potential. For this reason, it is not a city development model, but a normatively understood approach - a concept, not a formula. An important role in this process is played by culture. Starting the development spiral from interventions in the field of culture stimulates societal imagination, that is, a community of thinking about a good city, about the needed and possible changes, and about innovative activities that lead to that end. These activities alone concern, of course, not only the field of culture, but continued in that area, they consistently deliver creative energy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borejza, T. (2016). Czy Kraków musi stać się lunaparkiem dla turystów?, http://wiadomosci.onet.pl/krakow/czy-krakow-musi-stac-sie-lunaparkiem-dla-turystow/geq2xt (dostęp: 21.02.2016).
  2. Gehl, J. (2014). Miasta dla ludzi (tłum. S. Nogalski), Kraków: Wydawnictwo RAM.
  3. Hausner, J., Maźnica, Ł., Strycharz, J. (2016). Mapa drogowa wdrażania Programu Rozwoju Kultury m. st. Warszawy, maszynopis.
  4. The Metropolitan (2015). The Metropolitan Century. Understanding Urbanisation and Its Consequences. Paris: OECD.
  5. Montgomery, Ch. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasto (tłum. T. Tesznar). Kraków: Wysoki Zamek.
  6. Planning (2013). Planning, Connecting, and Financing Cities - Now. Priorities for City Leaders. Washington, DC: The World Bank.
  7. Rykwert, J. (2008). The Idea of Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World. Princeton: Princeton University Press.
  8. Sanin, F. (2010). Cities of the Flat World. New Models of Producing Knowledge about a City, wykład w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (9 października).
  9. Springer, F. (2015). Montgomery a sprawa polska. W: Ch. Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasto (tłum. T. Tesznar). Kraków: Wysoki Zamek.
  10. Zaucha, J. i in. (2015). Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-212X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/KIR.2016.1.1.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu