BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyburt Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Finansowanie publicznych inwestycji w energię przyjazną środowisku z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie gmin województwa lubelskiego
Financing of Public Investments in Environment Friendly Energy with European Union Funds on the Example of Lubelskie Provice Communes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 22-28, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Inwestycje publiczne, Fundusze unijne, Odnawialne źródła energii, Wyniki badań
Local government, District, Public investment, EU funds, Renewable energy sources, Research results
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie strategicznych założeń związanych z finansowaniem inwestycji w energię przyjazną środowisku w Unii Europejskiej i Polsce. Badania oparto na analizie dokumentów programowych i aktów prawnych związanych z gospodarką niskoemisyjną i odnawialnymi źródłami energii, które stanowią podstawę działań podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Opracowanie zawiera rozważania odnoszące się do skali oraz możliwości finansowania inwestycji energetycznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem badań były projekty energetyczne zrealizowane w okresie 2007-2013 przez gminy województwa lubelskiego, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Uzyskane wyniki wskazują, iż jest to obszar, w którym notuje się duże zainteresowanie inwestycjami publicznymi.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the strategic objectives related to financing of investments in environment friendly energy in the European Union and Poland. The study contains considerations referring to the scale and the possibilities of financing energy investments carried out by local government units. The study was based on analysis of programming documents and legal acts related to a low carbon economy and renewable energy sources. With funding from the Operational Programme Infrastructure and Environment and the Regional Operational Programme of Lublin in the period 2007-2013 energy projects carried out by Lubelskie province communes, were the subject of research. The results indicate that there is great interest in public energy investments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła (2013/114/ UE). Dz.Urz. UE, L 62/27.
 2. Dołęga Waldemar. 2012. "Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie". Polityka Energetyczna 15 (1): 76-86.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dz.U. UE L 09.140.16.
 4. EC. 2011. Final Report. Financing renewable energy in the European energy market. European Commission: DG Energy.
 5. EC. 2014a. Financing the energy revolution of buildings with cohesion policy funding. European Commission: DG Energy.
 6. EC. 2014b. How EU Cohesion Policy is helping to tackle the challenges of climate change and energy security. Brussels: European Commission's Directorate.
 7. GUS. 2015. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice: GUS.
 8. KE. 1997. Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii. Biała Księga. Bruksela: Komisja Europejska.
 9. KE. 2001. Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Zielona Księga. Bruksela: Komisja Europejska.
 10. KE. 2010. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat KE, 3.3.2010 KOM (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 11. Letkowski Dariusz. 2011. "Finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce". Acta Univeritastis Lodziensis. Folia Oeconomia 260: 101-102.
 12. MIiR. 2014. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 13. MR. 2016. Krajowy Program Reform. Europa 2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 14. Pająk Kazimierz, Joanna Mazurkiewicz. 2014. "Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej". Studia Ekonomiczne UE w Katowicach 166: 249-260.
 15. Polish Market. 2016. Enough money for renewable energy. www.polishmarket.com.pl.
 16. Pytliński Łukasz, Marek Zaborowski, Andrzej Guła. 2012. Wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego zarządzania energią. Raport z badań. Warszawa: CEM - Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej.
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii. Dz.U. L 304 z 14.11.2008, z późn. zm.
 18. Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. M.P. z 2014, poz. 469.
 19. UNEP. 2016. Global trends in renewable energy investment. 2016. Frankfurt: Frankfurt School of Finance & Management.
 20. ZWL. 2014. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Załącznik nr 2 do uchwały Nr CCXLII/5019/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu