BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góral Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Wybrane środowiskowe aspekty ekonomii a teoria second-best
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 42-49, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Ekonomia, Zasoby naturalne, Dobra publiczne, Zanieczyszczenie środowiska
Economics, Natural resources, Public goods, Environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zagadnienia z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem troski o stan dóbr publicznych i redukcji negatywnych efektów zewnętrznych (zanieczyszczania środowiska). Przybliżono w tym kontekście zagadnienie second best rozumiane jako narzędzie służące do internalizacji środowiskowych efektów zewnętrznych. Teoria second best jest powiązana z optimum Pareto oraz ułomnościami wolnego rynku. Znajduje szerokie zastosowanie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań podatkowych bądź w polityce celnej. Rozważania prowadzono na podstawie studium literatury.(abstrakt oryginalny)

The paper presents issues of environmental economy and natural resources, with a particular focus on the state of public goods and reduce negative externalities (pollution). Approximated in this context, the issue of second best theory understood as a means to internalize environmental effects was highlited. The theory of second best is associated with a Pareto optimum and weaknesses of the free market. It is widely used in the search for optimal solutions in tax or customs policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czudec Adam. 2013. "Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych", Wieś i Rolnictwo 2 (159): 90-104.
 2. Gorynia Marian. 1994. "Podstawowe aspekty polityki przemysłowej". Ekonomista 1: 128-130.
 3. Gorynia Marian. 1995. "Samoregulacja mezosystemów gospodarczych". Zeszyty Naukowe Akademi Ekonomicznej w Poznaniu 141: 76-99.
 4. Górka Kazimierz, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki. 1998. Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Wydanie 3. Warszawa: PWE.
 5. Graczyk Andrzej. 2005. Ekologiczne efekty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 6. Kośmicki Eugeniusz. 2011. Globalne zagrożenia bioróżnorodności a problem światowego kierowania, [w] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. Bazyli Poskrobko, 34-55. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 7. Krasowicz Stanisław, Wiesław Oleszek, Józef Horabik, Ryszard Dębicki, Janusz Jankowiak, Tomasz Stuczyński, Jan Jadczyszyn. 2011. "Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski". Polish Journal of Agronomy 7: 43-58.
 8. Kucharczak Katarzyna, Elżbieta Różańska. 2012. "Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 54: 26-38.
 9. Kulawik Jacek. 2014. "Wybrane aspekty finansowe programów rolnośrodowiskowych". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 22-38.
 10. Kulawik Jacek. 2015. "Regulacje środowiskowe i innowacje a konkurencyjność". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (346): 3-21.
 11. Kulawik Jacek. 2016. Wybrane aspekty ekonomiczno-fiskalne zrównoważenia i wielofunkcyjności wsi i rolnictwa. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 12. Kulawik Jacek, Grażyna Niewęgłowska, Justyna Góral, Michał Soliwoda. 2013. Kalkulacja płatności rolnośrodowiskowo- klimatycznych i dotyczących rolnictwa ekologicznego. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 13. Kulczycka Joanna. 2001. Ekologiczna ocean cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. Kraków: Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
 14. Lenzen Manfred, Shauna A. Murray, 2001. "A modified ecological footprint method and its application to Australii". Ecological Economics 37: 229-255.
 15. Lipsey Richard G., Kelvin Lancaster. 1956. "The General Theory of Second Best". Review of Economic Studies 24 (1): 11-32.
 16. Liro Anna. 2000. Ochrona środowiska w rolnictwie. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
 17. Lloyd Peter J. 1982. "A 3x3 theory of customs unions". Journal of International Economics 12: 41-63.
 18. Łuszczyk Marcin. 2010. "Spowolnienie wykorzystania zasobów naturalnych wyzwaniem współczesnej gospodarki". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 16: 423-434.
 19. Meade James E. 1955. The Theory of Customs Unions. Amsterdam: NorthHolland. Niewęgłowska Grażyna. 2003. "Polski Program Rolnośrodowiskowy na tle programów Unii Europejskiej". Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 490: 1-38.
 20. Niewęgłowska Grażyna. 2005. "Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji Programu Rolnośrodowiskowego", Studia i Monografie 130: 1-204.
 21. Oleszko-Kurzyna Bożena. 2008. "Kwestie ochrony środowiska we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia XLII (20): 281-296.
 22. Ozga S.A.. 1955. "An Essay in the Theory of Tariffs". Journal of Political Economy 63 (6): 489-499.
 23. Poskrobko Bazyli. 2012. "Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju". Ekonomia i Środowisko 3 (43): 10-27.
 24. Stiglitz Joseph E. 1987. Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New New Welfare Economics. NBER Working Paper No. 2189.
 25. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 349.
 26. Thier Agnieszka. 2015. "Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej". Ekonomia i Środowisko 3(54): 10-25.
 27. Viner Jacob. 1959. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace.
 28. WWF. 2010. Living Planet Report 2010 , http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_ re-port/2010_lpr/pdf.
 29. Winch Dawid M. 1971. Analytical Welfare Economics. Harmondsworth: Penguin.
 30. Zegar Józef S. 2011. Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji i integracji europejskiej. [W] Konkurencyjność społeczno-ekonomiczna w rolnictwie. Pułtusk: Konferencja IERiGŻ-PIB.
 31. Zegar Józef S. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu