BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gazdecki Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Kryteria wyboru jako podstawa innowacyjności na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych
Buying Factors as an Innovation Platform on Regional and Traditional Products Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 35-41, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Innowacje marketingowe, Konsument, Innowacyjność, Rynek, Produkty regionalne, Kryteria wyboru dostawcy
Marketing innovations, Consumer, Innovative character, Market, Regional product, Supplier selection criteria
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była identyfikacja i hierarchizacja czynników wyboru produktów regionalnych oraz wskazanie możliwości wykorzystania tych czynników jako podstawy do kreowania innowacji. Wykorzystano materiały pierwotne pochodzące z badania ankietowego wykonanego techniką bezpośrednich wywiadów osobistych. Wyniki poddano analizie merytorycznej z wykorzystaniem elementów analizy treści rozwiniętej przez Berelsona. Stwierdzono, że do głównych motywów wyboru omawianych produktów należą ich prozdrowotne właściwości oraz wysokie walory smakowe. Tworzą one pole do innowacji w obszarach: produktowym, marketingowym oraz organizacyjnym. Wprowadzanie innowacji w przypadku produktów tradycyjnych i regionalnych powinno odbywać się z rozwagą, ponieważ zbyt daleko idąca innowacja może negatywnie oddziaływać na ich tradycyjny charakter oraz wizerunek produktu. Z tego powodu na omawianym rynku istotne znaczenie mogą mieć innowacje o charakterze marketingowym, a także kreowanie produktów komplementarnych w stosunku do wyrobów obecnych już na rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was identification and prioritization of buying factors of regional products and describe how those factors can be used as a base for innovation. Primary data from face to face interviews run among consumers was used in the paper. Raw data were analyzed using content analysis developed by Berelson. It was found that positive health effect and flavor attributes were declared by the consumers as the main buying factors. Those attributes constitute a field for innovations in terms of products, marketing and organizational issues. It should be stressed that developing innovations of traditional and regional products may negatively affect on those products image. Due to this fact marketing innovations and creation of complementary products to already existing goods could be the main way of innovation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowska Agnieszka. 2007. Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/ regionalnych w Polsce. Raport z badań. Grant Fundacji "Fundusz Współpracy". http://www.potrawyregionalne.pl/media/File/ zalaczniki/prodtrad_badania.pdf, dostęp 22.11.2016.
 2. Borowska Agnieszka. 2008a. "Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych". Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 71: 107-122.
 3. Borowska Agnieszka. 2008b. "Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych". Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 72: 145-159.
 4. Borowska Agnieszka. 2015. "Rozpoznawalność polskiej żywności regionalnej i tradycyjnej". Biuletyn Informacyjny ARR 5: 21-25.
 5. Booz, Allen Hammilton. 1982. New Project Management for the 1980s. New York: Booz, Allen & Hamilton.
 6. Cayot Nathalie. 2007. "Sensory quality of traditional foods". Food Chemistry 101 (1): 154-162.
 7. Drucker Peter F. 1992. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 8. EC (European Commission). 2010. European Innovation Scoreboard (EIS) 2009. Comparative analysis of innovation performance. Brusseles: PRO INNO EUROPE, European Commission.
 9. EU (European Union). 2014. Research and innovation performance in the UE. Luxemburg: European Union.
 10. Guerrero Luis, Anna Claret, Wim Verbeke, Filiep Vanhonacker, Géraldine Enderli, Claire Sulmont-Rossé, Margrethe Hersleth, Maria Dolors Guŕrdia. 2012. "Cross-cultural conceptualization of the words Traditional and Innovation in a food context by means of sorting task and hedonic evaluation". Food Quality and Preference 25 (1): 69-78.
 11. Kamińska Izabella. 2016. "Zmiany w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw". Wiedza i Jakość 2 (43): 11-12.
 12. Kühne Bianka, Filiep Vanhonacker, Xavier Gellynck, Wim Verbeke. 2010. "Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers' acceptance?". Food Quality and Preference 21 (6): 629-638.
 13. Lisowska-Magdziarz Małgorzata. 2004. Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 14. MNiSW. 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki. Wydanie polskie.
 15. Rejman Krystyna, Ewa Halicka, Hanna Nagalska. 2015. "Szanse polskiego rynku żywności tradycyjnej i regionalnej a zachowania konsumentów". Wieś Jutra 3 (168): 117-132.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Dz.Urz. UE, L 343/1.
 17. Sajdakowska Marta. 2010. Nowe trendy w konsumpcji. Konsument a żywność tradycyjna. Warszawa:WNoŻCiK SGGW, niepublikowane materiały.
 18. Sołek Karol. 2015. "Analysis of consumers' attitudes to regional and traditional products in rural areas". Economic and Regional Studies 8 (4): 73-81.
 19. Szromnik Andrzej. 2010. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwers Business.
 20. Tarcza Teodora Mihaela. 2015. "Quantitative benchmarks on traditional food products market in Romania". Annals of the University of Oradea. Economic Science Series 24 (2): 605-614.
 21. Tomczyk-Miczka Elżbieta, Renata Januszewska, Chantal Gheysen, Michał Gazdecki. 2010. Regional hotspots guide. Exchange of Experiences between Małopolska, Wielkopolska and East Flanders. Gent: Economic Counsil of East Flanders.
 22. Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Dz.U. 2005, nr 10, poz. 68, oraz z 2008 r., nr 171, poz. 1056 i nr 216 poz. 1368.
 23. Ustawa z dn. 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 1001.
 24. Wimmer Roger, Joseph Dominick. 2008. Mass media. Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Winawer Zofia, Henryk Wujec. 2013. Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej. Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu