BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ubezpieczenia upraw, znaczenie dotychczasowych doświadczeń rolników
Crop Insurance, the Importance of Farmers' Experience
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 81-87, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ubezpieczenia rolnicze, Rolnictwo, Modele liniowe, Wyniki badań
Agriculture insurance, Agriculture, Linear models, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wpływ grupy czynników na podejmowanie przez rolników decyzji o ubezpieczeniu upraw. Poziom ubezpieczeń upraw jest w Polsce bardzo niski, w 2013 roku było to zaledwie 3,4 mln ha. Rozpatrywano elementy charakterystyki gospodarstwa, takie jak np. powierzchnia gruntów ornych, jakość gleb oraz cechy rolnika prowadzącego gospodarstwo, ze szczególnym naciskiem na historię jego ubezpieczeń upraw w gospodarstwie. Zastosowano w tym celu model wielokrotnej regresji logistycznej z binarną zmienną zależną określającą fakt wykupienia ubezpieczenia upraw przez rolnika w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy potwierdzono dominujący wpływ doświadczenia rolnika w ubezpieczeniu upraw w poprzednich latach.(abstrakt oryginalny)

The level of crop insurance is very low in Poland, in 2013 it was only 3.4 million hectares. The influence of the characteristics of the farm and of the farmer on decision of crop insuring, with particular emphasis on the history of crop insurance in the farm was investigated. For that purpose the multiple logistic regression model with a binary dependent variable indicating purchasing crop insurance by a farmer in 2014 was applied. The analysis confirmed the dominant influence of farmer's experience in the insurance of crops in previous years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goraj Lech, Beata Malanowska, Dariusz Osuch, Witold Sierański. 2012. Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2012 roku. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  2. Greene William H. 1997. Econometric Analysis. New Jersey: Upper Saddle River.
  3. Kobus Paweł. 2015. "Determinanty poziomu ubezpieczeń rolniczych". Studia i Prace WNEiZ US 45 (2): 279-289.
  4. Lumley Thomas. 2004. "Analysis of complex survey samples". Journal of Statistical Software 9 (1): 1-19.
  5. Lumley Thomas. 2016. Survey: analysis of complex survey samples. R package version 3.31-5.
  6. R Core Team. 2015. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, http://www.R-project.org.
  7. Stempel Ryszard. 2013. "Ubezpieczenie upraw polowych na terenie Polski północnej". Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia 47: 7-22.
  8. Sulewski Piotr. 2011. "Ubezpieczenia produkcji rolniczej - analiza z zastosowaniem modelu opartego na średniej i wariancji". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 328 (3): 59-77.
  9. Wicka Aleksandra (red.). 2013: Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu