BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komor Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim
The Potential of Bio-Economy's Labor Resources in Poland and the Opportunities of Institutional Bio-Economy Support Among Voivodeships
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 88-93, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zasoby pracy, Biogospodarka, Zróżnicowanie przestrzenne
Enterprises, Labour resources, Bioeconomy, Spatial differentiation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Dokonano próby wskazania obszarów, na których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu o wybrane branże biogospodarki oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu działalności (np. w postaci klastrów czy parków technologicznych). Analizom poddano sekcje (według PKD 2007): A, C - działy 10, 13, 16 oraz 17, E - dział 38. Wykazano, że w 2014 roku ponadprzeciętnym potencjałem pracowników zatrudnionych w branżach związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowało się województwo wielkopolskie, a także lubuskie, łódzkie i podlaskie. Wskazano grupy województw cechujących się ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie instytucjonalnej współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym.(abstrakt oryginalny)

Celem opracowania jest identyfikacja i analiza potencjału zasobów pracy przedsiębiorstw wybranych branż biogospodarki w Polsce w ujęciu wojewódzkim. Dokonano próby wskazania obszarów, na których możliwe jest podjęcie współpracy międzywojewódzkiej w oparciu o wybrane branże biogospodarki oraz wdrożenie instytucjonalnych form wsparcia tego typu działalności (np. w postaci klastrów czy parków technologicznych). Analizom poddano sekcje (według PKD 2007): A, C - działy 10, 13, 16 oraz 17, E - dział 38. Wykazano, że w 2014 roku ponadprzeciętnym potencjałem pracowników zatrudnionych w branżach związanych z biogospodarką w stosunku do średniej krajowej w największej liczbie branż charakteryzowało się województwo wielkopolskie, a także lubuskie, łódzkie i podlaskie. Wskazano grupy województw cechujących się ponadprzeciętnym potencjałem zasobów pracy umożliwiającym stymulowanie instytucjonalnej współpracy międzywojewódzkiej o charakterze jedno- i wielosektorowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS. 2016. www.stat.gov.pl, dostęp maj 2016.
 2. BECOTEPS. 2011. The European Bioeconomy in 2030. Delivering Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challenges. 2011. Bio-Economy Technology Platforms. http://www.plantetp.org/ images/stories/stories/documents_pdf/brochure_web.pdf. dostęp czerwiec 2016.
 3. EC. 2002. Regional clusters in Europe. Observatory of European SMEs no. 3. Luxembourg: European Commission.
 4. EC. 2012. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: COM(2012) 60, 13.2.2012. Brussels: European Commission.
 5. Gołębiewski Jarosław. 2014. "Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce". Przedsiębiorczość i Zarządzanie XV (8): 55-69.
 6. Gralak Katarzyna. 2015. "Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej". Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 14 (63): 65-74.
 7. GUS. 2015. Rocznik statystyczny przemysłu. Warszawa.
 8. Kalbarczyk Eliza, Ewa Woźniak, Robert Kalbarczyk. 2015. "Institutional support for bio-economy in the Wielkopolska region - initial research results". Economic and Regional Studies 8 (3): 31-50.
 9. KE. 2011. "Ekologiczna gospodarka dla Europy: dotychczasowe osiągnięcia i potencjał na przyszłość. Komisja Europejska.
 10. Komor Agnieszka. 2014. "Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim". Roczniki Naukowe SERiA XVI (6): 248-253.
 11. Kryjom Piotr. 2014. Klastry badane - szkiełkiem i okiem biogospodarka i ekoinnowacje. Warszawa: Instytut Przedsiębiorstwa SGH. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/konferencje/Documents/ klastry_szkielkiem_i_okiem-biogospodarka_p.kryjom.pdf, dostęp czerwiec 2016.
 12. Łącka Irena. 2014. "Konsorcjum naukowo-badawcze sposobem na transfer wiedzy i technologii w sektorze biogospodarki północno-zachodniej Polski". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 171-176.
 13. Marchuk Iuliia. 2015. "Innovative forms of bioeconomy in the region. Challenges and opportunities for Ukraine". Economic and Regional Studies 8 (3): 111-122.
 14. Poskrobko Bazyli. 2008. "Rola samorządów terytorialnych w kształtowaniu kapitału ludzkiego na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy". Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (40): 93-108.
 15. Rönnlund Ida, Tiina Pursula, Marika Bröckl, Laura Hakala, Päivi Luoma, Maija Aho, Alina Pathan. 2014. Creating value from bioresources. Innovation in Nordic Bioeconomy. Nordic Innovation Report 2014:01. Oslo: Nordic Innovation.
 16. US w .... 2016. Biuletyn statystyczny województwa ... IV kwartał 2015. Urząd Statystyczny w ...
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu