BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kossowski Tomasz (Urząd Miasta Zamość)
Title
Regionalne programy operacyjne jako czynnik stymulujący wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Regional Operational Programmes as a Leverage the Use of Renewable Energy Sources
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 99-104, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Źródła finansowania, Programy operacyjne
Integrated Regional Operational Programme, Renewable energy sources, Renewable energy, Source of financing, Operational programmes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena stopnia, struktury oraz przestrzennego zróżnicowania absorpcji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPOWL) na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6. "Środowisko i czysta energia", działanie 6.2. "Energia przyjazna środowisku". Źródłem danych były informacje uzyskane w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Na projekty wykorzystujące OZE przeznaczono 265,5 mln zł, co stanowiło 5,9% alokacji wszystkich środków RPOWL. Ponad 93% tej kwoty rozdysponowano na inwestycje w "energetykę słoneczną", głównie kolektory słoneczne (92,6%). Tak znaczny udział projektów z zakresu wykorzystania energii słonecznej potwierdza słuszność tezy wynikającej z Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego, że znaczne w skali kraju jej zasoby pozwalają na osiągnięcie przez region pozycji krajowego lidera w wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji ciepła i energii elektrycznej.(abstrakt oryginalny)

The study presents results of research concerning determination of the structure and spatial differentiation of the European Regional Development Fund absortion within the framework of Regional Operational Programme of the Lubelskie Voivodship 2007-2013, Piority 6. Environment and clean energy, Action 6.2. Environmentally friendly energy. Data sources was obtained at the Department of the Regional and Operational Programme, Lubelskie Voivodship. 265.5 milion has been allocated for the projects that use renewable energy sources, which represents 5.9% of the allocation for all financial resources of ROP. More than 93% of this amount was allocated for investments in solar energy, mainly solar collectors (92.6%). Such a significant contribution of projects in the field of solar energy exploitation confirms the correctness of the thesis arise from the Renewable Energy Sources Development Programme of Lubelskie Region, that significant on a country scale resources allow to reach by the region, the national leader position in using solar energy to produce heat and electricity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BPPL. 2006. Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego. Lublin: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublin.
 2. Czaja Stanisław, Agnieszka Becla. 2002. Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 3. De Jager David, Corinna Klessmann, Eva Stricker, Thomas Winkel, Erika de Visser, Michèle Koper. 2011. Financing renewable energy in the European energy market. Ecofys 57.
 4. ETO. 2014. Wsparcie z funduszy polityki spójności na rzecz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - czy osiągnięto dobre rezultaty? Sprawozdanie specjalne. Luksemburg: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
 5. Ginter Agnieszka, Halina Kałuża, Dorota Dziubak. 2014. "Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin". Roczniki Naukowe SERiA XVI (2): 62-67.
 6. Gradziuk Piotr. 2015. Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Puławy: Wydawnictwo IUNG PIB.
 7. Gradziuk Piotr. 2016. Znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich dla poprawy sytuacji ekologicznej i struktury energetycznej kraju. [W] Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 179-208. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 8. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016a. "Gospodarka niskoemisyjna - nowe wyzwanie dla gmin wiejskich". Wieś i Rolnictwo 1 (170): 105-126.
 9. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016b: "Efektywność ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznych". Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 89-94.
 10. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016c: "Economical end ecological efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik)". Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (3): 189-195.
 11. Kawa Joanna. 2015: Programy wsparcia instalacji OZE w Polsce. InstalReporter 7: 24, http://instalreporter.pl/ ogolna/programy-wsparcia-instalacji-oze-w-polsce.
 12. Stern David. 1997. "The capital theory approach to sustainability: a critical appraisal". Journal of Economic Issues 31: 145-173.
 13. Szul Tomasz. 2014: "The spatial diversity of the share the local sources of biomass in meeting of heat needs on the rural areas of Lubelskie Voivodship". Barometr Regionalny 12 (3): 77-83.
 14. UMWL. 2014. Program rozwoju odnawialnych źródeł energii dla województwa lubelskiego. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
 16. Wiśniewski Grzegorz (red.). 2011. Określenie potencjału energetycznego regionów polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla regionalnych programów operacyjnych na okres programowania 2014-2020. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Energetyki Odnawialnej: 28-29.
 17. Zimmerman Erich. 1951. Word Resources and Industries. New York: Harper.
 18. ZWL. 2015. Sprawozdanie roczne z realizacji regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 za rok 2014. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Lublin: Zarząd Województwa Lubelskiego.
 19. Żylicz Tomasz. 2012. Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii. [W] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, red. J. Rączka, M. Swora, W. Stawiany, 46-50.Warszawa: NFOŚiGW.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu