BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska-Burdziak Mirosława (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zmiany w poziomie ubóstwa na obszarach wiejskich w Polsce po roku 2010
Changes in the Level of Poverty in the Rural Regions of Poland after the Year 2010
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 116-121, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ubóstwo, Wskaźniki ubóstwa, Obszary wiejskie, Wyniki badań, Gospodarstwa domowe
Poverty, Poverty indicators, Rural areas, Research results, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest analiza zmian w zakresie kształtowania się poziomu ubóstwa na obszarach wiejskich w Polsce po 2010 roku. Szczególną uwagę poświęcono wskaźnikowi ubóstwa skrajnego, którego rosnący poziom wskazywać może na niepełne zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności. Obszary wiejskie w Polsce charakteryzują się wyższymi wskaźnikami ubóstwa niż obszary miejskie. W dotychczasowych badaniach wskazuje się na spadek zagrożenia ubóstwem na tych terenach po akcesji do UE. Od 2010 roku sytuacja w tym zakresie ulega jednak pogorszeniu. Badania przeprowadzone w układzie województw z wykorzystaniem danych GUS, wykazały istotne zróżnicowanie w tym zakresie. Jedynie w dwóch województwach wskaźnik ubóstwa skrajnego po 2010 roku uległ zmniejszeniu.(abstrakt oryginalny)

Rural regions of Poland are characterized by higher indicators of poverty than urban areas. Research performed up to now highlights the decrease in the risk of falling into poverty in these areas after Poland's accession into the EU. Since 2010 the situation in this field has been becoming worse. The aim of this paper was to analysis of changes in the level of poverty in rural regions of Poland after the year 2010. Special attention was devoted to the indicator of extreme poverty whose rising may indicate that the basic needs of the population are not being met. Studies conducted in a number of provinces on the basis of data from the Central Statistical Office (GUS) have shown significant diversity in this field. There were only two provinces within which the extreme poverty indicator decreased in the period following the year 2010.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowska Grażyna, Grzegorz Kula, Leszek Morawski. 2011. Ryzyko ubóstwa osób starszych. Warszawa: CeDeWu.pl.
 2. Chmielewska Barbara. 2013. Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do UE. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Dalrymple Theodore. 2016. Na dnie. Niepoprawna politycznie charakterystyka współczesnej biedy. Przekład Bogusz, Pawiński. Warszawa: Wydawnictwo Fijor Publishing.
 4. EC. 2011. Agricultural Economic briefs Poverty in rural areas of the EU. Brussels: European Commission Agriculture and Rural Development.
 5. EUROSTAT. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/pl, dostęp 20.09.2016.
 6. GUS, US w Olsztynie. 2011. Obszary wiejskie w Polsce w 2010 roku. US w Olsztynie: Warszawa, Olsztyn.
 7. GUS, US w Olsztynie. 2016. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku. US w Olsztynie: Warszawa, Olsztyn.
 8. GUS. 2016. Dziedzinowe bazy wiedzy. Warunki życia ludności. http://swaid.stat.gov.pl, dostęp 25.09.2016.
 9. Gutkowska Krystyna, Barbara Tryfan. 2011. Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 10. Holik Grażyna, Kazimierz Zieliński, Dariusz Żmija. 2014. Wybrane kwestie społeczne w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 11. Kośny Marek. 2013. Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Lepianka Dorota. 2013. Bieda i biedni w polskiej prasie codziennej. [W] Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. Tarkowska Elżbieta, 91-134. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 13. Miś Lucjan, Nóżka Marcjanna, Marta Smagacz-Poziemska. 2011. Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim. Kraków: TAiWPN Universitas.
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. 2013 poz. 182.
 15. Panek Tomasz. 2011. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 16. Sęk Magdalena, Magdalena Hędrzak-Mącznik, Wioleta Kmieć, Małgorzata Okularczyk, Mariusz Bryła. 2013. Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim. Białystok: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
 17. US w Białymstoku. 2014. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego. Białystok: Urząd Statystyczny.
 18. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/pl.
 19. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu