BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Musiał Kamila (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
Title
Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa - przykład Małopolski
Selected Problems of Structural Reconstruction of Agriculture - as an Example of Malopolska Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 6, s. 136-143, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Grunty rolne, Restrukturyzacja rolnictwa
Agriculture, Arable land, Agricultural restructuring
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w 2016 roku w 24 wybranych gminach zlokalizowanych w sześciu powiatach województwa małopolskiego. Analizowano tzw. emocjonalny stosunek rolników do posiadanej ziemi, zaawansowanie procesów jej porzucania i deproduktywizacji oraz udział gospodarstw bezinwentarzowych. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę udziału poszczególnych kategorii gospodarstw w zakresie ich rozwoju analizowanego według kategorii: gospodarstwa rozwojowe, wykazujące cechy rozwoju, stagnujące i schyłkowe. Skumulowane oceny stanu rozwoju gospodarstw pokazały, że w badanych powiatach województwa małopolskiego aż 60% gospodarstw miało charakter recesywny i cofający stan swojego rozwoju. Zróżnicowanie w tym zakresie pomiędzy badanymi powiatami było jednak bardzo duże.(abstrakt oryginalny)

In this paper there have been presented the results of research, which was conducted in 2016 and covered 24 selected communes, located in 6 districts, in the area of Malopolska province. The aim of the study was to diagnose and evaluate the condition of agriculture in the aspect of advancement of deagrarianisation process. Thus, there was analysed the emotional attitude of farmers towards their land, advancement of prosesses of its abandonment and the share of the farms without the livestock. Special consideration was showed for the structure of contribution of particular farm categories in terms of their developement, which was analysed according to following categories: developing farms, farms with some features of development, farms in recession and declining farms. Accumulated estimation of the condition of the farms' development showed that in analysed districts of Malopolska province even 60% of all farms are recessive. However, the differentiation between particular districts is very extensive.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Musiał Kamila, Mirosław Kasperczyk. 2013. "Changes in floristic composition of the mountain pasture sward after the abandonment of sheep grazing". Grassland Science in Europe 18: 418-420.
  2. Musiał Kamila, Józef Kania, Wiesław Musiał. 2015. "Natural and economic values of selected meadow communities in southern Poland". Journal of International Scientific Publications 9: 74-85.
  3. Musiał Wiesław. 2013. "Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polsce w aspekcie reformy WPR 2014-2020. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej stare problemy i nowe wyzwania". Studia PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju CLIV: 55-63.
  4. Musiał Wiesław, Wojciech Sroka, Tomasz Wojewodzic. 2010. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i pogórskich. Program Wieloletni 2005-2009. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  5. Prandecki Konrad. 2015. "Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Efekty zewnętrzne i dobra wspólne w rolnictwie - identyfikacja". [W] Dobro wspólne jako element zrównoważonego rolnictwa 46-58.
  6. Słodowa-Helpa Małgorzata. 2010. Zaufanie czy postęp? Paradoksy i meandry modernizacji polskiej wsi. [W] Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, red. A. Grzelak, A. Sapa, 151-156. Poznań: Wydawnictwo UE.
  7. Sroka Wojciech. 2015. "Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw rolnych w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej". Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 4: 61-71.
  8. Tomczak Franciszek. 2009. Wyzwania i siły rozwojowe wsi i rolnictwa w warunkach globalizacji gospodarki światowej. [W] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa, red. A. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka, 171-176. Warszawa: SGH.
  9. Walczak Jacek, Agata Szewczyk. 2013. "Środowiskowe uwarunkowania ekologicznego chowu bydła mlecznego". Wiadomości Zootechniczne LI (3): 81-92.
  10. ZWM. 2010. Program wsparcia rozwoju rolnictwa w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki tradycyjnej, w tym sadownictwa, warzywnictwa, pszczelarstwa i owoców miękkich. Kraków: Zarząd Województwa Małopolskiego.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu