BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaciak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wycena świadczeń ekosystemów miejskich jako element prospektywnej oceny następstw procesów rewitalizacji
Valuation of Urban Ecosystem Services as Part of a Prospective Evaluation of the Consequences of the Revitalization Processes
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 11-20, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Rewitalizacja miasta, Ekosystem, Wycena, Miasto
City revitalization, Ecosystem, Valuation, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Specyfika procesu odnowy przestrzeni miejskiej, połączonej z szerokim spektrum interwencji społeczno-ekonomicznej, umożliwia wykorzystanie co najmniej kilku metod wyceny świadczeń ekosystemów i w efekcie włączenia ich wyników w analizę następstw tych procesów dokonywaną ex-ante. W artykule przedstawiono wybrane metody ekonomicznej wyceny świadczeń ekosystemów miejskich. Umożliwiło to postulowanie o adaptację zagadnienia świadczeń w ocenie prospektywnej następstw procesów rewitalizacji terenów miejskich oraz podejmowanie działań w celu monitorowania zmian ich wartości w czasie.(abstrakt oryginalny)

The specificity of the urban renewal process, combined with a wide spectrum of socio-economic intervention, allows the use of at least several valuation methods of urban ecosystem services and a result, inclusion of the results in an analysis of the consequences of the revitalisation processes made ex-ante. It is postulated, therefore, to adapt issues of the evaluation of urban ecosystem services into evaluating of the revitalization process of urban areas and take action to monitor changes in their value over time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartczak, A. (2009). Metoda kosztu podróży (TCM). W: Wartość nierynkowa korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w badaniach ekonomicznych. Warszawa: Poliforex, 12-26.
 2. Bernaciak, A. (2011). Świadczenia ekosystemów jako podstawa określania wartości środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania przestrzennego. W: Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, red. W. Gulczyński, Gorzów Wlkp.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, 9-24.
 3. Bernaciak, A. (2015). Portret społeczny - narzędzie diagnostyczne na potrzeby tworzenia programu rewitalizacji. W: Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej, red. I. Kłóska, Bielsko-Biała, 165-186.
 4. Cieszewska, A., Adamczyk, J. (2014). Problems of mapping provisioning and recreation ecosystem services in metropolitan areas. Ekonomia i Środowisko, 4 (51), 161-171.
 5. De Groot, R.S., Alkemade, R., Braat, L., Hein, L., Willemen, L. (2010). Challenges in integrating the concept of ecosystem services and values in landscape planning, management and decision making. Ecological Complexity, 7 (3), 260-272.
 6. Geneletti, D. (2012). Integrating Ecosystem Services in Land Use Planning: Concepts ad Applications. Working Papers, 54, Center for International Development at Harvard University.
 7. Jakubowski, K. (2013). System terenów zieleni kanwą ekologicznego rozwoju miasta. Przyrodnicza jakość projektowania na przykładzie London Wetland Centre. Przestrzeń i Forma, 19, 249-262.
 8. Jeleński, T. (2012). Usługi miejskich ekosystemów: relacje z formą urbanistyczną. Architektura. Czasopismo Techniczne, 1-A/1, 337-343.
 9. Kowalczyk, M., Sadura, P. (2014). Ecosystem services in spatial planning. Europa XXI, 27, 5-18.
 10. Mascarenhas, A., Ramos, T.B., Haase, D., Santos, R. (2015). Ecosystem services in spatial planning and strategic environmental assessment - A European and Portuguese profile. Land Use Policy, 48, 158-169.
 11. Palicki, S. (2013). Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich. Warszawa: Texter.
 12. Raszka, B., Hełdak, M. (2013). Świadczenia ekosystemów w polityce przestrzennej gmin powiatu wrocławskiego. Wrocław.
 13. Szumacher, I., Pabjanek, P. (2014). The use od land cover data in ecosystem servicess assessment. Ekonomia i Środowisko, 4 (51), 172-177.
 14. Śleszyński, J. (2006). Metody wyceny środowiska przyrodniczego. Ekonomia i Środowisko, 1 (29), 34-49.
 15. Zachariasz, A. (2014). Parki, tereny zieleni i krajobraz w świetle nowych koncepcji kształtowania struktury i formy miasta. Architektura. Czasopismo Techniczne, 2-A, 327-359.
 16. Zydroń, A., Kayzer, D. (2015). Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych metodach wyceny wartości przyrody - Willigness to Pay oraz Willigness to Accept na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 17. Żylicz, T. (2008). Globalne Wyzwania Ekologiczne w Polsce. Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2, 8-22.
 18. Żylicz, T. (2010). Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników światowych. Ekonomia i Środowisko, 1 (37), 31-45.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu