BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbrowska Magdalena (Uniwersytet Warszawski)
Title
Publicznoprawny model ochrony konkurencji w Polsce
Public-Law Competition Model in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 21-32, bibliogr. 33 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Ochrona konkurencji, Polityka antymonopolowa, Prawo antymonopolowe, Teoria konkurencji
Competition protection, Antitrust policy, Anti-monopolistic law, Competition theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest opis przyjmowanych w Polsce rozwiązań w zakresie ochrony konkurencji w ujęciu historycznym. Artykuł prezentuje ewolucję modelu publicznoprawnej ochrony konkurencji przeprowadzoną na podstawie analizy literatury przedmiotu i dokumentów źródłowych. Z wykorzystaniem metody deskryptywnej opisuje pozycję ustrojową organu antymonopolowego w obowiązującym obecnie modelu, jak również pokrótce niektóre jego kompetencje.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is presentation of the solutions adopted in Poland, in the area of competition protection, also from historical perspective. As based on the analysis of literature and source documents this article presents the evolution of the public model of that protection. It describes, by using descriptive method, the current position of this specialized body, as well as briefly some of his powers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernatt, M., Jurkowska-Gomułka, A., Skoczny T. (2014). Podstawy i zakres publicznoprawnej ochrony konkurencji. W: M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego Tom 15. Prawo konkurencji, (s. 4 i nast.). Warszawa: C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN.
 2. Błachucki, M. (2012). System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa: wyd. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Borkowski, J. (2011). Postępowanie przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Studia Prawa Prywatnego, 3-4, 4-38.
 4. Gronowski, S., Wojtaszek-Mik, E. (1998). Ustawa antymonopolowa. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Przepisy. Warszawa.
 5. Kabacińska, N. (2012). Prawo ochrony konkurencji, dodatek specjalny do Edukacji Prawniczej, 11, 112-118.
 6. Kosikowski, C. (2010). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa, wyd. 4.
 7. Krasnodębska-Tomkiel, M. (2015). Konwergencja systemów ochrony konkurencji w Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję. Europejski Przegląd Sądowy, 7, 20-27.
 8. Król-Bogomilska, M. (2009). Kierunki najnowszych zmian polskiego prawa antymonopolowego. Europejski Przegląd Sądowy, 6, 4-12.
 9. Lewandowski, M. (2012). Sankcja nieważności w ustawie antymonopolowej - problematyka kompetencji organów w przedmiocie ustalania naruszenia zakazów antymonopolowych. Przegląd Prawa Handlowego, 2, 32-39.
 10. Miąsik, D. (2013). Rozwój polskiego prawa konkurencji i prawa antymonopolowego. Studia Prawa Prywatnego, 1, 35-52.
 11. Moszyńska, A. (2013). Instytucjonalne ramy ochrony konkurencji w Polsce - historia i współczesność. Ekonomia i Prawo, 2, 245-259. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.019.
 12. Niziołek, M., Famirska, S. (2008). Procedura hybrydowa w sprawach ochrony konkurencji a ostateczność i wykonalność decyzji Prezesa UOKiK. Przegląd Prawa Handlowego, 4, 34-39.
 13. Podrecki, P. (1994). Stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Przegląd Prawa Handlowego, 12, 20-28.
 14. Powałowski, A., Koroluk, S., Mering, L. (2004). Prawo ochrony konkurencji, Warszawa.
 15. Säcker, F.J. (2010). Prawo ochrony konkurencji oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji i ich stosunek do prawa cywilnego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 110, 6 i nast.
 16. Sieradzka, M. (2010). Dochodzenie roszczeń za naruszenie unijnych i krajowych reguł konkurencji. Przegląd Prawa Handlowego, 12, 47-55.
 17. Sieradzka, M. (2015). Zmowy przetargowe w świetle prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Skoczny, T. (red.). (2009). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Komentarz do art. 1. Warszawa: SIP Legalis.
 19. Skoczny, T. (2010). Polskie prawo kontroli koncentracji - ewolucja, model, wybrane problemy. Europejski Przegląd Sądowy, 5, 15-21.
 20. Skoczny, T. (2011). Instytucjonalne modele wdrażania reguł konkurencji na świecie - wnioski dla Polski. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, 2, 77-98.
 21. UOKiK (2016). Polityka ochrony konkurencji i konsumentów. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pobrane z: https://uokik.gov.pl/kompetencje_prezesa_uokik.php (21.04.2016).
 22. Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o porozumieniach kartelowych (Dz. U. nr 63, poz. 418).
 23. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 244, poz. 2080).
 24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503).
 25. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U z 2015 r., poz. 184).
 26. Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. nr 3, poz. 18 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 1930 r., nr 56, poz. 467).
 28. Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (j.t. Dz. U z 1999 r. nr 52, poz. 547).
 29. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o kartelach (Dz. U. nr 31, poz. 270).
 30. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 543).
 31. Warzybok, A. (2009). Instytucjonalne modele ochrony konkurencji w wybranych państwach europejskich na przykładzie Austrii, Belgii oraz Bułgarii, ZNEZ WSiZ nr 2, 36-57.
 32. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 czerwca 2002 r., OTK-A 2002 nr 4, poz. 42.
 33. Zelek, A. (1999). Rewizja współczesnej polityki antymonopolowej.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu