BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
The Morphology of the Waste and the Quality of People's Lives : the Theoretical and Empirical Considerations
Morfologia odpadów a jakość życia ludzi : rozważania teoretyczne i empiryczne
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 33-44, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Jakość życia, Poziom życia, Gospodarka odpadami, Ochrona środowiska
Quality of life, Living standard, Waste management, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy ważnego zagadnienia pomiaru jakości życia ludzi. Od wielu lat trwają dyskusję na ten temat, a każdy autor ma swoją koncepcję. W opracowaniu podjęto próbę porównania różnych koncepcji pomiaru jakości życia w Polsce i za granicą. Zaproponowano również własną autorską koncepcję równowagi bytu, która porządkuje niektóre kontrowersyjne zagadnienia. Oprócz tego przedstawiono ilościową metodę pomiaru równowagi bytu. W metodzie pomiaru wykorzystano badania morfologii odpadów komunalnych przeprowadzonych dla regionu kujawsko-pomorskiego. Jest to wstępna propozycja metody pomiaru jakości życia, która powinna być tematem szerszej dyskusji.(abstrakt oryginalny)

The article concerns important subject of measuring quality of life of people. Since many years now the discussion on this topic, and each author has their concept. The study attempts to compare different concepts of measuring the quality of life in Poland and abroad. Has also been proposed their own concept balance of being, which organizes some controversial problems. Addition to this we present a quantitative method for measuring the balance being. In measurement method used morphology of waste carried out for Kuyavian-Pomeranian region. This is a preliminary proposal for measuring the quality of life, which it should be subject to discussion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allardt, E. (1993). Having, loving, being. An alternative to the Swedish model of welfare research. W: M. Nussbaum, A. Sen, The quality of life. Oxford: Clarendon press.
 2. Berbeka, J. (2006). Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 3. Bywalec, Cz. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Bywalec, Cz., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.
 5. Cella, D., Nowiński, C.J. (2002). Measuring quality of life in chronic illness: the functional assessment of chronic illness therapy measurement system. Arch Phys Med Rehabil, 83 (Suppl. 2).
 6. Gotowska, M. (2013). Contemporary Conditions of the Level and Quality of Life in Poland. Bydgoszcz: Wydawnictwo UTP.
 7. Gotowska, M., Jakubczak, A., Kufel, M. (2013). The assessing the quality of life and the standard of living. The proposal of a quantitative measure. Berlin: Lambert.
 8. Hoppe, G. (2012). Strategia wyboru technologii przetwarzania odpadów komunalnych. Poznań: Publishing House of the Poznan University of Economics.
 9. Jakość życia w Polsce. (2014). Warszawa: GUS.
 10. Measurement of the Qua-lity of Life: TF3 Contribution to the summary report of the Sponsorship Group. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality_life/publications.
 11. Patrick, D.L., Erickson, P. (1993). Health status and health policy: quality of life in health care evaluation and resource allocation. New York: Oxford University Press.
 12. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (2009). Pobrane z: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.
 13. Rogala, P. (2009). Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach. Jelenia Góra-Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 14. Sienkiewicz, P., Świeboda, H. (2008). Life Quality Assessment Models in System Research. W: J.W. Owiński, Z. Nahorski, T. Szapiro. Operational and System Research: Decisions, Economy, Human Capital and Quality. System Research, 64, Warsaw: IBS PAN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu