BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachniarz Marian (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Fuzja miasta i powiatu - przegląd doświadczeń międzynarodowych
City-County Consolidation - International Expiriences Review
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 45-55, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Samorząd terytorialny, Społeczności lokalne, Podział administracyjny, Miasto, Powiat
Local government, Local community, Administrative division, City, County
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reformy funkcjonowania samorządu lokalnego wpisują się w nurt zwiększenia efektywności sektora publicznego. Oprócz zmian funkcjonalnych, dotyczących np. zwiększenia elastyczności i samodzielności organizacyjnej, reformy te często dotyczą zmian struktury terytorialnej. W ostatnim 30-leciu przez świat przetoczyła się fala konsolidacji jednostek. W efekcie, motywowany ekonomią skali, trend zwiększania wielkości jednostek samorządowych jest najpowszechniejszą metodą reform strukturalnych. Artykuł realizuje dwa cele - pierwszym jest charakterystyka specyficznej kategorii takich działań, polegających na fuzji dwóch szczebli samorządu lokalnego - gmin miejskich (city) i powiatu (county). Drugim celem jest próba oceny takich działań przez pryzmat uzyskanych efektów. Artykuł opiera się na analizie raportów z badań ex-post skutków takich reform z wielu krajów świata. Wyniki analizy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, że działania konsolidacyjne przynoszą zakładane przez reformatorów skutki.(abstrakt oryginalny)

The reforms of local government are part of a trend to increase the efficiency of the public sector. In addition to functional changes, concerning eg. Increasing the flexibility and organizational independence, these reforms often apply to changes in the territorial structure. In the last 30-year wave of units consolidation swept through the world. As a result, motivated by economies of scale trend of increasing the size of local government units, it is the most common method of structural reforms. The article has two goals - the first is the characteristics of a specific category of such actions, involving the merger of the two levels of local government - municipalities (city) and county (county). The second objective is to try to assess such actions through the prism of the results. Article is based on the analysis of research ex-post reports impact of such reforms in many countries of the world. Results of the analysis do not give a definite answer, that consolidation efforts, bring established by reformers effects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bel, G. (2013). Local government size and efficiency in capital - intensive services: what evidence is there of economies of scale, density and scope? W: S. Lago-Peńas & J. Martinez-Vazquez (red.), The Challenge of Local Government Size. Edward Elgar Publishing.
 2. Brierly, A.B. (2004). Issues of Scale and Transaction Costs in City-County Consolidation. W: J.B. Carr, R.C. Feiock (red.), City County Consolidation and Its Alternatives. Armonk: M.E. Sharpe.
 3. Byoungik, M. (2013). The Effect of City-County Consolidation in South Korea. Aurburn: The Aurburn University.
 4. Cain, B. (2009). The Impact of City-County Consolidation on Local Government Finances. Capstone Paper, Spring.
 5. Callanan, M., Murphy, R., Quinlivan, A. (2014). The Risk of Intuition: Size, Cost and Economies of Scale in Local Government. The Economic and Social Review, 3 (45).
 6. Caprio, R., Pfeiffer, M. (2014). Size May Not be the Issue: An Analysis of Cost of Local Government and Municipal Size in New Jersey. Local Government Research Center, Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy, Research Paper No. 1, Rutgers University.
 7. Carr, J.B. (2004). Perspectives of City-County Government Consolidation and Its Alternatives. W: J.B. Carr, R.C. Feiock (red.), City County Consolidation and Its Alternatives. Armonk: M.E. Sharpe.
 8. Dollery, B., Crase, L., Johnson, A. (2006). Australian Local Government Economics. Sydney: UNSW Press.
 9. Durning, D., Nobbie, P. (2000). Post-Transition Employeee Perspectives of City-County Unification: the Case of Athens-Clark County. Public Administration Quarterly.
 10. Gamrat, F., Jake, H. (2005). Merging Governments: Lessons from Louisville, Indianapolis and Philadelphia. Allegheny Institute for Public Policy.
 11. Hardy, P. (2012). The Consolidation of City and County Governments: A Look at the History and Outcome-Based Research of These Efforts. The University of Tennessee.
 12. Holzer, M., Fry, J. (2009). Lirterature Review and Analysisi Related to Optimal Service Delivery Arrangements and Local Government Efficiency. Newark: Rutgers.
 13. Jung-Ho, K., Smith, P. (2006). Consolidating Local Governments and Metropolitan Governance in Korea. W: E. Razin, P.J. Smith, Metropolitan Governing, Canadian Cases, Comparative Lessons. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press.
 14. Kachniarz, M. (2012). Konsolidacja struktur administracyjnych - teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 41.
 15. Kachniarz, M. (2004). Kooperatywność samorządów lokalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339.
 16. Kieżun, W. (2004). Struktury i kierunki zarządzania państwem. W: W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo. Warszawa: WSPiZ.
 17. Koudelka, Z. (2003). Průvodce územní samosprávou po 1.1.2003. Praha: Linde.
 18. Leland, S., Thurmaier, K. (2000). Metropolitan Consolidation Success: Returning to the Roots of Local Government Reform. Public Administration Quarterly.
 19. North D.C. (1994). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Parr, J. i in. (2006). Guide to Successful Local Government Collaboration in America's Regions: A Report from NLC's CityFuture's Program, National League of Cities. Washington.
 21. Pineda, Ch. (2005). City County Consolidation and Diseconomies of Scale: Summary of Selected Literature. Ash Institute for Democratic Governance and Innovation. Harvard.
 22. Selden, S., Campbell, R. (2000). The Expediture Impacts of Unification in a Small Georgia County: A Contigency Perspective of City-County Consolidation. Public Administration Quarterly, 24 (2), 169-201.
 23. Stanley, S. (1992). Bigger Is Not Better: The Virtues of Decentralized Local Government. Cato Policy Analysis No. 166. Washington: Cato Institute.
 24. Stanley, S. (2008). Consolidation is No Way to Streamline Government. Fishers: Indiana Township Association.
 25. Swianiewicz, P. (2015). Reformy terytorialne - europejskie doświadczenia ostatniej dekady, Samorząd Terytorialny, 6.
 26. White, S. (2002). Cooperation Not Consolidation: The Answer for Milwaukee Governance. Milwaukee: Wisconsin Policy Research Institute Report 15.
 27. Wollmann, K., (2011). Reorganizing Local Government: Between Territorial Consolidation and Two-tier Intermunicipality. Croatian and Comparative Public Administration, 11 (3).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu