BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Realizacja celów społecznych Strategii Europa 2020 w Polsce
Implementation of the Social Objectives of the Europe 2020 Strategy in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 57-67, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Strategia Europa 2020, Polityka społeczna UE
Europe 2020 Strategy, EU social policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Sukces strategii Europa 2020jest uwarunkowany realizacją m.in. celów społecznych. Stąd w niniejszym opracowaniu dokonano oceny realizacji tych celów w Polsce na podstawie syntetycznych wskaźników ustalonych dla ich pomiaru, a także oceny wypełniania zaleceń unijnych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących kwestii zatrudnienia. W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych oraz danych statystycznych pochodzących z raportów i opracowań statystycznych na ten temat, a także metodę wskaźnikową.(abstrakt oryginalny)

The success of the Europe 2020 Strategy is conditioned by the realization among others social goals. Thus, in this study we have evaluated the implementation of these objectives in Poland based on synthetic indicators set for themselves and also for assessing the compliance with EU recommendations in this regard, with particular regard to the recommendations concerning employment issues. The article uses the method of analysis of legal acts and statistical data derived from reports and statistical studies on the subject, as well as the method indicator. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Decyzja Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 - część druga. 2010. KOM (2010) 193 wersja ostateczna. Bruksela.
  2. Eurostat.2016. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia. Pobrane z: ec.europa.eu/esurostat/ statistics-explained/index.php/Empolyment-Statistic/pl (30.06.2016).
  3. Eurostat. Pobrane z: www.http//epp.eurostat.ec.europa.eu (1.05.2016). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. (2014). Warszawa: GUS.
  4. Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2015/2016. 2015. Warszawa: Rada Ministrów.
  5. Kryk, B. (2016). Cele społeczne zrównoważonego rozwoju. Polska na tle UE (w druku do Prac Naukowych UE we Wrocławiu).
  6. Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2014 r. (2016). Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: http://psz.praca.gov.pl (30.06.2016).
  7. Rocznik statystyczny pracy 2015. (2015). Warszawa: GUS.
  8. Rynek pracy. (2016). Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pobrane z: www.niepelnosprawni.gov.pl/p,80,rynek-pracy, pdf (30.06.2016).
  9. Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2015. (2012). Bruksela. COM(2012) 323 final.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu