BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrozik Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Idczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP
Optimisation of the Decision-Making Process Concerning the Shaping of Water Retention Capacity of the Catchment - Examples of AHP Method
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Proces decyzyjny, Analityczny proces hierarchiczny, Gospodarka wodna, Retencja wód
Decision proces, Analytic Hierarchy Process (AHP), Water management, Water retention
Note
streszcz., summ.
Country
Poznański Obszar Metropolitalny
Abstract
W pracy na przykładzie zlewni (cieku wodnego) Skórzynki, zlokalizowanej w obrębie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, podjęto próbę wyznaczenia najkorzystniejszego wariantu ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody poprzez poprawę zdolności retencyjnych zlewni przy użyciu metody AHP. W analizie przyjęto cztery kryteria określające warunki osiągnięcia celu nadrzędnego (społeczno-ekonomiczne, retencyjne, środowiskowe, społeczne) oraz trzy alternatywne rozwiązania (zbiornik małej retencji, zabiegi agrotechniczne, systemy zagospodarowania wody deszczowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do poprawy retencyjności zlewni są zabiegi agrotechniczne, które powinny być priorytetowo traktowane w programach adaptacji do zmian klimatycznych.(abstrakt oryginalny)

In the work on the example of the Skórzynka catchment located within the Poznan Metropolitan Area an attempt to determine the most profitable variant of protection against flood, drought and water shortage through the improvement of water retention capacity of the catchment using AHP method was made. In the analysis four (socioeconomic, retention, environmental, social) criteria indicating the conditions of achieving the most important objective were adopted, and three alternative solutions (small water retention reservoir, agrotechnical measures, storm water management systems). On the basis of conducted analyses it was shown that the best solution leading to the improvement of water retention capacity of the catchment are agrotechnical measures which should be treated as a priority in climate change adaptation programmes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus, W., Gręda, A. (2005). Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich. Badania Operacyjne i Decyzje, 2.
 2. Idczak, P., Mrozik, K. (2014). Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367.
 3. Idczak, P., Mrozik, K. (2015). Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych. Ekonomia i Środowisko, 53, 2.
 4. Markowski, T. (2011). Terytorialny wymiar zintegrowanej polityki rozwoju - oczekiwania i wyzwania wobec planowania i systemu instytucjonalnego - referat wygłoszony podczas posiedzeniu plenarnego KPZK w Warszawie w dniu 13.09.2011. Pobrane z: http://www. lodzkie.pl/wps/wcm/connect/228f458048511957a85bac91f205df23/T_Markowski_ Terytorialny_wymiar_zint_polityki_rozwoju_13092011.pdf?MOD=AJPERES (6.06.2013).
 5. Mrozik, K., Przybyła, Cz. (2013). Mała retencja w planowaniu przestrzennym. Poznań: Prodruk.
 6. Mrozik, K., Przybyła, Cz., Szczepański, P., Napierała, M., Idczak, P. (2014). Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 339.
 7. Ouma, Y.O., Tateishi, R. (2014). Urban flood vulnerability and risk mapping using integrated multi-parametric AHP and GIS: Methodological overview and case study assessment. Water, 6.
 8. Prusak, A., Stefanów, P. (2014). AHP - analityczny proces hierarchiczny. Budowa i analiza modeli decyzyjnych krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Przybyła, Cz., Bykowski, J., Mrozik, K., Napierała, M. (2011). Rola infrastruktury wodnomelioracyjnej w procesie suburbanizacji. Ochrona Środowiska, 13, 1.
 10. Saaty, T.L. (2000), Fundamentals of decision making and priority theory with the Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications.
 11. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (2014). Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Środowiska. Pobrane z: http://www.kigeit.org. pl/FTP/PRCIP/Literatura/008_3_Strategia_Bezpieczenstwo_Energetyczne_i_Srodowisko_ 2020.pdf.
 12. Yang, X.-L., Ding, J.-H., Hou, H. (2013). Application of a triangular fuzzy AHP approach for flood risk evaluation and response measures analysis. Nat. Hazards, 68.
 13. Zawilski, M., Sakson, G. (2013). Wybór metody modernizacji systemu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu metody AHP. Ekonomia i Środowisko, 47, 4.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu