BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okrzesik Olga (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Innowacje społeczne a kapitał społeczny w Polsce
Social Innovations and Social Capital in Poland
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 95-103, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Innowacje, Kapitał społeczny, Wartości niematerialne, Innowacje społeczne
Innovations, Social capital, Intangible asset, Social innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie innowacji, w tym innowacji społecznych. Rozwój gospodarczy i społeczny kraju istotnie wpływa na rozwój innowacji, które przenikają do społeczeństwa, tym samym powodując rozwój kapitału społecznego. W artykule scharakteryzowano typy innowacji oraz zdefiniowano istotę kapitału społecznego. Celem publikacji jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu innowacji, w tym innowacji społecznych i kapitału społecznego. W opracowaniu opisano programy wspierające innowacje społeczne w Polsce w latach 2014-2020.(abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of innovation, including social innovation. Economic and social development of the country significantly affects the development of innovations that permeate society, thus causing the development of social capital. The article defines the types of innovation, and defined the essence of social capital. The aim of the publication is to systematize the knowledge of innovation, including social innovation and social capital. The study describes programs to support social innovation in Poland in the years 2014-2020.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg, D., Fisher, S., Dornbush, R. (1997). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
 2. Boni, M. (red.). (2009). Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 3. Byrska-Rąpała, A., Gaweł, B., Filipowicz, P., Korcyl, A., Kozarkiewicz, A., Pilch, A., Pindór, T., Posłuszny, K., Preisner, L., Wiernek, M. (2014). Determinanty efektywności i skuteczności realizacji projektów w gospodarce. Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne.
 4. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 5. Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
 6. Griffin, R. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Howaniec, H., Okrzesik, O. (2015). Współpraca nauka - biznes. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 8. Jasiński, A. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin sp. z o. o.
 9. Kostro, K. (2005). Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, 7-8.
 10. Krajowy Program Badań, Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011.
 11. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (2014). Warszawa.
 12. Matusiak, K. (red.) (2005). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP.
 13. Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1.
 14. Pomykalski, A. (1997). Innowacje. Łódź: Politechnika Łódzka.
 15. Podręcznik OSLO (2005). Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: DSiRN.
 16. Preisner, L., Pindór, T. (2014). Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego. Logistyka Odzysku, 2 (11).
 17. Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 1 (68). Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych.
 18. Westland, J. (2008). Global innovation management. A strategic approach. New York: Palgrava.
 19. Zadura-Lichota, P. (2013). Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa: PARP.
 20. www.kpk.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu