BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyła Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Aktywność inwestycyjna polskich miast wojewódzkich
Investment Activity of Polish Provincial Capitals
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 105-116, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Inwestycje miejskie, Inwestycje publiczne, Wydatki inwestycyjne, Miasto
City investments, Public investment, Investment expenditures, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano próby określenia i oceny aktywności inwestycyjnej polskich miast wojewódzkich. Na podstawie grupy cech diagnostycznych (wydatki inwestycyjne gmin w przeliczeniu na mieszkańca, wydatki inwestycyjne gmin w relacji do gminnych wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne gmin w relacji do dochodów własnych oraz wydatki inwestycyjne na 1 km2) skonstruowano taksonomiczne miary syntetyczne dla badanych miast. Badaniem objęto lata 2004-2014, okres ten to czas szczególnego nasilenia inwestycji, wywołany napływem środków unijnych. Badanie to jest istotne dla określenia dystansu dzielącego badane miasta pod względem wybranego aspektu rozwoju, umożliwia też wyodrębnienie grup miast o zbliżonym poziomie aktywności inwestycyjnej.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify and assess the investment activity of Polish provincial capitals. Based on the group of diagnostic characteristics (municipal investment expenditure per resident, municipal investment expenditure against total municipal expenditure, municipal investment expenditure against its own revenues and investment expenditure per 1 km2) taxonomic synthetic measures were constructed for the studied cities. The research covered the years 2004-2014, the period of particular investment intensity resulting from the inflow of the European Union means. The research is important to determine the distance dividing the studied cities in terms of the selected aspect of development and, moreover, it allows identifying groups of cities characterized by a similar level of investment activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brol, R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym - definicje, cele, zasady i procedury. W: R. Brol (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 2. Brol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 3. Kachniarz, M. (2014). Prymusi i maruderzy - aktywność inwestycyjna gmin dolnośląskich. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 367, 112-118.
 4. Klasik, A. (1996). Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 734.
 5. Kot, J. (2003). Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Kulczyk-Dynowska, A. (2011). Region and its development - review of the definition of the region, methods of regions and concepts regional development with emphasis on sustainable development. W: K. Bedrunka, Ł. Dymek (red.), Regional development management and administration: concepts, methods and implementation. Opole: Wyd. Politechniki Opolskiej, 21-39.
 7. Kunasz, M. (2006). Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 8. Patrzałek, L. (1996). Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 9. Przybyła, K. (2014). Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 331, 106-115.
 10. Stanisławski, M. (2010). Ocena efektywności restrukturyzacji wybranego sektora gospodarki w Polsce z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego. Bank i Kredyt, 41(6).
 11. Świąder, M., Szewrański S., Kazak J. (2016). The local development index as a tool for the evaluation of socio-spatial inequities. Hradec Economic Days 2016, 3, 197-208.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu