BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich
Financial Instruments for Development the Rural Areas
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 125-134, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Instrumenty finansowe, Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze unijne
Financial instruments, Rural areas, Rural Development Programme, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjne propozycje dotyczące polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 mogą przynieść rezultaty w postaci wprowadzenia środków mających na celu zwiększenie zdolności państw członkowskich UE do wspomagania przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w uzyskiwaniu dostępu do funduszy, których potrzebują na rozwój swojej działalności. Instrumenty inżynierii finansowej (często określane krócej jako instrumenty finansowe) mają wiele różnych postaci. Wspólnym mianownikiem tych instrumentów jest to, że stanowią one opcję alternatywną do finansowania w formie dotacji oraz umożliwiają recyrkulację początkowych przydziałów środków pieniężnych wykorzystanych na stworzenie funduszy i w ten sposób dalszą stymulację rozwoju obszarów wiejskich. Istnieje obecnie luka informacyjna w kwestii potencjału instrumentów finansowych PROW jako narzędzia stymulacji rozwoju obszarów wiejskich. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja instrumentów finansowych PROW 2014-2020, których wykorzystanie może przyczynić się do realizacji celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz szerzej pojętego rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Innovative proposals regarding rural development policy for 2014-2020 can be successful in the implementing of measures aimed at increasing the capacity of UE Member States to support rural enterprises in accessing the funds they need to develop their business. Financial engineering instruments (often referred to as financial instruments) can be of different forms. The common feature of these instruments is that they provide an alternative option for financing in the form of grants and allow to recirculate the earlier allotment of cash used for the creation of funds and thus enhance the further development of rural areas. Now there is an information gap regarding the potential of the RDP financial instruments as a tool for stimulation the development of rural areas. Therefore this paper aims to explain why, when, where and how you can use various types of the RDP financial instruments to achieve the goals in terms of rural development and widely known economic growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anokhin, S., Grichnik, D., Hisrich, R.D. (2008). The Journey from Novice to Serial Entrepreneurship in China and Germany: Are the Drivers the Same?, Managing Global Transitions, 2 (6).
 2. COM(2010)672, wersja ostateczna z 18.11.2010. Pobrane z: http://ec.europa.eu/agriculture/ cap-post-2013/communication/index_en.htm (14.03.2014).
 3. Elenurm, T., Ennulo, J., Laar, J. (2007). Structure of Motivation and Entrepreneurial Orientation in Students as the Basis for Differentiated Approach in Developing Human Resources for Future Busin ess Initiatives, Estonian business school review, 13.
 4. Erabi, M. (2003). Entrepreneurship is the process of wealth creation. Journal of Marketing, 31.
 5. Dadvarkhani, F., Rezvani, M.R., Imani Ghashlagh, S., Bozarjomehri, Kh. (2011). Analyzing the role of tourism in the development of entrepreneurial characteristics and entrepreneurialism among rural youth (Case study: Kandovan and Skandan village in Esco city), Research in Human Geography, 78.
 6. Farid, D. (2009). Investigate the relationship between creativity and entrepreneurship among male and female athletes and nonathletes (Case Study: Yazd University Students), Sports Management, 2.
 7. Gresov, C., Darzin, R. (1997). Equifinality functional equivalence in organization design. Academy of Management Review, 11 (2).
 8. Instrumenty finansowe w polityce spójności na lata 2014-2020 (2014). Komisja Europejska.
 9. Jarley, P., Firoito, J., Thomas, J. (1997). A structural contingency approach to entrepreneurship in US. Academy of Management Journal, 40.
 10. Petrin, T. (1994). Entrepreneurship as an Economi c Force in Rural Development, Keynote Paper.
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) (2014). Warszawa: MRiRW.
 12. Rezvani, M.R., Najarzadeh, M. (2008). Analyzing the field of the villagers'entrepreneurship in development proces in rural areas, case study: Village of South Baraan in Isfahan province, Journal of Entrepreneurship Development, 2.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 347/487.
 14. Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013 r., s. 884) oparte na porozumieniu politycznym osiągniętym w czerwcu 2013 r. przez Parlament, Radę i Komisję (głosowanie Parlamentu w dniu 20 listopada 2013 r. - rezolucja P7_TA(2013)455).
 15. Weijermars, R. (2010). Value chain analysis of the natural gas industry: Lessons from the US regulatory success and opportunities for Europe. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2 (2-3).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu