BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbierska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Europejskiej
The Role of Local Administration In Landscape Protection Aand Spatial Order in Poland Compared with the EU Ropean Union
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 157-170, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Parki krajobrazowe, Ochrona krajobrazu, Ład przestrzenny, Planowanie przestrzenne, Europejska Konwencja Krajobrazowa
Landscape parks, Landscape protection, Spatial order, Spatial planning, European Landscape Convention
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska jest sygnatariuszem szeregu międzynarodowych umów, m.in. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Wiele o ochronie przyrody i dóbr kultury mówi się i pisze w dokumentach strategicznych, a mimo to ciągle obserwuje się utratę tych zasobów i zachwianie ładu przestrzennego. Powodem nasilenia dyskusji na ten temat stała się obowiązująca od 11.09.2015 r. ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, potocznie zwana "ustawą krajobrazową". Ma ona pomóc samorządom zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu, wprowadzając wymóg identyfikacji i oceny krajobrazów, a także ustalenia standardów jakości krajobrazu z uwzględnieniem aspiracji społecznych. Czas pokaże, jak samorządy regionalne i lokalne wywiążą się z nałożonych obowiązków, jednak bez woli współpracy między poszczególnymi szczeblami planowania i gospodarowania przestrzenią żadne kolejne nakazy i zakazy, płynące z audytów krajobrazowych czy innych regulacji prawnych, mogą nie być skuteczne.(abstrakt oryginalny)

Poland has outstanding natural and landscape values compared with the rest of UE. It is a signatory to a number of international agreements in the field of nature and landscape protection, including European Landscape Convention. Many had been said and written in strategic documents about the protection of nature and cultural assets. And yet it is still observed the loss of these resources and disturbance of spatial order. The reason for increase in discussion on this topic is Law of 24 April 2015, commonly called the "Act landscape". It should help governments to sort out, the presence of advertising in public space and let take care of spatial order and protection of the landscape. Time will show how local and regional authorities fulfil their obligations, but without the will of cooperation and understanding between the various levels of planning and management of space, further orders and prohibitions flowing from audits landscape or other regulations may not be effective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajerowski, T., Sanetra, A., Szczepańska, A. (2000). Wycena krajobrazu - rynkowe aspekty oceny i waloryzacji krajobraz. Olsztyn: Wyd. EDUCATERA Sp. z o.o.
 2. Baranowska-Janota, M., Marcinek, R, Myczkowski, Z. (2004). Czerwona Księga Krajobrazu Polski, Kraków. Pobrane z:www.mos.gov.pl.
 3. Blomberg, P., Fidler, K. (2013). Podręcznik planowania krajobrazu z partycypacją społeczną. Elbląg. Pobrane z: www.lifescape.eu.
 4. Chmielewski, T.J. (2013). Systemy krajobrazowe. Struktura - funkcjonowanie - planowanie Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Degórski, M. (2004). Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. W: M. Kistowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Gdańsk.
 6. Degórski, M. (2012). Problemy planowania ochrony krajobrazu w Polsce. Problemy Ekologii Krajobrazu, 33.
 7. Europejska Konwencja Krajobrazowa - Sejm RP, ISAP (Dz.U. 2006, nr 14, poz. 98).
 8. Kistowski, M. (2008). Koncepcja krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w planach zagospodarowania przestrzennego województw. W: A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 9. Kistowski, M., Kowalczyk, J. (2011). Wpływ transformacji modelu zarządzania parkami krajobrazowymi na skuteczność realizacji ich funkcji w przestrzeni Polski. Biuletyn KPZK PAN, 247. Warszawa.
 10. Kistowski, M. (2012). Perspektywy ochrony krajobrazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych. Przegląd Przyrodniczy XXIII.
 11. Landscape and sustainable development: Challenges of the European Landscape Convention (2006). Strasburg: Council of Europe Publishing, 1-214.
 12. Majchrowska, A. (2013). Doświadczenia innych krajów w identyfikowaniu typów krajobrazowych. W: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Warszawa: GDOŚ.
 13. Majchrowska, A. (2007). Realizacja zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, 7-A. Kraków.
 14. Myga-Piątek, U. (red.). (2015). Sporządzenie audytu krajobrazowego - testowanie metodyki identyfikacji i oceny krajobrazu. Będzin. Pobrano z: www.mos.gov.pl.
 15. Ochrona Środowiska 2015 (2015). Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS.
 16. Pawłowska, K., Konopacki, J. (2013). Udział społeczeństwa w procesie identyfikacji krajobrazów cennych, E-partycypacja zamiast "...i partycypacji". W: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Materiały konferencyjne. Warszawa: GDOŚ.
 17. Pietrzak, M. (1998). Syntezy krajobrazowe - założenia, problem, zastosowania. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 18. Radziejowski, J. (2011). Obszary chronionej przyrody - historia, stan obecny, wyzwania przyszłości. Warszawa: Wszechnica Polska.
 19. Richling, A., Solon, J. (2011). Ekologia krajobrazu. Warszawa: PWN.
 20. Skalski, J.A. (2007). Analiza percepcyjna krajobrazu jako działalność twórcza, inicjująca proces projektowania. Warszawa: SGGW.
 21. Solon, J. (2008). Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno- -krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXI.
 22. Solon, J. (2013). Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Materiały konferencyjne. Warszawa: GDOŚ.
 23. Żarska, B. (2003). Ochrona krajobrazu. Warszawa: SGGW.
 24. Zydroń, A., Kayzer, D. (2015). Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych metodach wyceny wartości przyrody Willingness to Pay oraz Willingness to Accept na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 25. Zydroń, A., Szoszkiewicz, K. (2013). Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro. Rocznik Ochrony Środowiska, 15. Koszalin.
 26. Zydroń, A., Zbierska, A., Szczepański, P. (2015). The Effect of Nature Conservation Legal Instruments on Spatial Management in a Commune. Barometr Regionalny, 13, 3.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu