BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zintegrowane gospodarowanie na obszarach chronionych
The Integrated Management on Protected Areas
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 171-182, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Obszary chronione, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony
Protected area, Environmental protection, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zintegrowane gospodarowanie na obszarach chronionych opiera się na koncepcji rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do tych obszarów. Zintegrowane gospodarowanie można osiągnąć poprzez ekologizację gospodarki, która jest wyzwaniem i swoistym paradygmatem współczesności, a obszary chronione stają się praktycznym terenem do wdrażania takiego zrównoważonego gospodarowania. Celem artykułu jest ukazanie wielu powiązań procesu zintegrowanego gospodarowania na obszarach chronionych z takimi aspektami jak: zrównoważone gospodarowanie, poziomy zintegrowanego gospodarowania oraz ukazanie korzyści zintegrowanego gospodarowania.(abstrakt oryginalny)

Integrated management on protected areas is based on the concept of sustained management with regard thereto. Integrated management can be obtained by the greening of economy, where the greening of traditional economy is a challenge and a peculiar paradigm of the present, whereas protected areas become the arena of implementing such sustained management. The aim of the paper is to present the connection of the integrated management process with the aspects such as: sustained management, the levels of integrated management as well as to show the benefits of integrated management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaeger, J.A.G. (2002). Landscape Fragmentation. Stuttgart: Verlag Euglen Ulmer.
  2. Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2015-2020 (2015). Monitor Polski, Warszawa, 7 grudnia 2015 r., poz. 1207.
  3. Rocznik Ochrony Środowiska 2015 (2015). Warszawa: GUS.
  4. Solon, J. (2004). Ocena zrównoważonego krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników. W: M. Kisotowski (red.), Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego - przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską (s. 49-58). Problemy Ekologii Krajobrazu, XIII.
  5. The Caracas Declaration. (1992). Caracas: IUCN.
  6. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009, nr 151, poz. 1220).
  7. Zielińska, A. (2013). Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, nr 236.
  8. Zielińska, A. (2007). Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych. W: T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności (s. 162-172). Szczecin: Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu