BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernaciak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bernaciak Arnold (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Regionalne zróżnicowanie nagromadzenia i dynamiki usuwania azbestu w Polsce - uwarunkowania społeczno-gospodarcze
Regional Differences in the Accumulation and Dynamics of Removal of Asbestos in Poland - the Socio-Economic Perspective
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 185-196, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Odpady niebezpieczne, Ochrona środowiska, Zróżnicowanie regionalne
Hazardous wastes, Environmental protection, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano skróconej diagnozy w zakresie wpływu czynników społeczno-gospodarczych na tempo usuwania azbestu w Polsce. Zaprezentowano podstawowe dane statystyczne dotyczące nagromadzenia i tempa usuwania azbestu z terytorium kraju oraz podjęto próbę wskazania przyczyn występujących prawidłowości w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The article summarizes the diagnosis of the impact of socio-economic factors on the rate of removal of asbestos in Poland. It presents the basic statistics on the rate of accumulation and removal of asbestos from the territory of the country and an attempt to identify the causes of common patterns in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  2. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, stanowiący załącznik do uchwały nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2015 r.
  3. Pyssa, J., Rokita, G.M. (2007). Azbest - występowanie, wykorzystanie i sposób postępowania z odpadami azbestowymi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, (1), 49-61.
  4. Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport z badań, opracow. N. Szeszenia- Dąbrowska i W. Sobala (2010). Łódź: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
  5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r.
  6. Ustawa z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. 2004 nr 3, poz. 20 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu