BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciechelska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacje w ochronie lasów jako element realizacji zielonej gospodarki
Innowations in Forest Protection as an Element of Green Economy Realization
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 197-207, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Ochrona lasów, Zielona gospodarka, Obligacje
Forests protection, Green economy, Bonds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Deforestacja i degradacja lasów, zwłaszcza tropikalnych, przyczynia się do efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych i utraty bioróżnorodności. Głównym odbiorcą usług ekosystemowych lasów są kraje rozwinięte. Natomiast sprawcą deforestacji są kraje rozwijające się. Dlatego też konieczne są systemowe zmiany w sposobie funkcjonowania całych gospodarek krajowych poprzez realizację koncepcji zielonej gospodarki. Celem artykułu jest prezentacja możliwych rozwiązań służących ograniczeniu deforestacji lasów tropikalnych w kontekście zielonej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

Deforestation and degradation of forests, especially tropical ones, contributes to the greenhouse effect and climate change and loss of biodiversity. Developed countries are the main recipients of forest's ecosystem services. However the perpetrators of deforestation are developing countries. Therefore, it is necessary to entire systematic changes in national economies through the implementation of the idea of a green economy. The aim of the article is to present possible solutions to reduce deforestation of tropical forests in the context of the green economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission. (2013). The EU Strategy on Adaptation to Climate Change, COM/2013/0216 final.
 2. Fiedor, B. (2010). Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. Ekonomista, 4.
 3. Frerot, A. (2011). Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki. Kwestie Europejskie, 206.
 4. Government of Guyana. (2010). Forest carbon Partnership Facility (FCPF) Readiness Preparation Proposal.
 5. IFC World Bank Group. (2012). Forest-backed bonds proof of Concept Study, Issue Brief.
 6. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych. (2010). Zielona księga - Ochrona lasów i informacje o lasach w UE: przygotowanie lasów na zmianę klimatu. Opracowania tematyczne, OT-585.
 7. Komisja Europejska. (2010). Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela.
 8. Kim, D.H., Sexton, J.O., Townshend, J.R. (2015), Accelerated deforestation in the humid tropics from the 1990s to the 2000s. Geophysical Research Letters, 42 (9), 3495-3501.
 9. Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Stern, N. (2007). The Economics of climate Change. The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. The Prince's Rainforests Project. (2009). An Emergency Package for Tropical Forests.
 12. UN-DESA. (2012). A Guidebook to the Green Economy. Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies.
 13. Żórek, R. (2015). Ekonomiczna wartość lasu: inne usługi systemowe. Aura, 7. DOI: 10.15199/2.2015.7.3.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu