BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Główne błędy przygotowania lokalnych strategii rozwoju (na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Opolszczyzny I Wielkopolski)
The Opinion of Correctness of Preparation the Strategies of Local Development (on Example of Chosen Communes from Lower Silesia, the Lubuska Land, Opole Region and the Wielkopolska Region)
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 209-218, tab.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Strategia rozwoju regionalnego, Gmina, Rozwój lokalny
Regional development strategy, District, Local development
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska, Opolszczyzna, Region wielkopolski
Lower Silesia, Opolszczyzna region, Wielkopolska region
Abstract
W artykule autorzy przedstawili wyniki badań, które dotyczyły lokalnych strategii rozwoju. Autorzy dokonali oceny poprawności ich przygotowania. Procedura objęła osiem płaszczyzn: 1) strukturę dokumentu, 2) diagnozę stanu obecnego, 3) analizę SWOT, 4) cele strategiczne i operacyjne, 5) system monitoringu, 6) partycypację mieszkańców, 7) źródła finansowania, 8) zgodność z rozwojem zrównoważonym. Autorzy omówili otrzymane wyniki. Przedstawili główne błędy towarzyszące strategiom rozwoju lokalnego.(abstrakt oryginalny)

In article authors introduced results investigations, which concerned the strategies of local development. The authors executed opinion of correctness of their preparation. The procedure hugged eight planes: 1) the structure of document, 2) the present state diagnosis, 3) the SWOT analysis, 4) the strategic and operating aims, 5) the monitoring system, 6) the occupants' participation, 7) the financial source, 8) the correlation with sustainable development. Authors talked over received results. They introduced the main concurrent the strategies of local development mistakes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu