BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju a gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Implementation of the Concept of Sustainable Development Versus Management of Natural Resources in Manufacturing Companies
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 231-241, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Rozwój zrównoważony, Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Środowisko przyrodnicze, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Sustainable development, Natural resources management, Natural environment, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasada zrównoważonego rozwoju jest podstawową zasadą polityki ekologicznej państwa. Przedsiębiorstwa produkcyjne, wytwarzające w toku produkcji wiele zanieczyszczeń, wypracowują własną politykę ekologiczną, dążąc do zrównoważenia trzech celów: gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Realizacja tych celów nie byłaby możliwa bez właściwie prowadzonej gospodarki zasobami naturalnymi, czyli uwzględniającej ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę zasobów wodnych oraz ochronę gleby przed odpadami. W pracy przedstawiono przykłady takich działań odnotowanych w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej, które korzystając z zasobów przyrodniczych, powodują jednocześnie emisję zanieczyszczeń.(abstrakt oryginalny)

Sustainable development is a fundamental principle of environmental policy of the state. Manufacturing companies producing in the course of the production of many pollutions work out their own environmental policy. They seek to balance the three purposes: economic, environmental and social. Pursuing these aims would not be possible without actually led natural resource management, which takes into account the protection of the air, protection of water resources and soil protection against wastes. The paper presents examples of such activities recorded in the enterprises of the dairy industry. These enterprises use of natural resources and at the same time they cause pollutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzyńska, D., Fila, J. (2007). Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
 2. Cavey, A. (1998). Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, 15-34.
 3. Ionescu, C. (2011). Sustainable development as result of new economy. Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, 4, 2, 360-369.
 4. Karakosta, Ch., Askounis D. (2010). Developing countries' energy needs and priorities under a sustainable development perspective: A lingustic decision suport approach. Energy for Sustainable Development, 14 (4), December, 330-338.
 5. Kośmicki, E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 6. Kudłak, R. (2010). Ochrona środowiska a konkurencyjność przedsiębiorstw. Ekonomia i Środowisko, 2 (38), 31-43.
 7. Łuczka-Bakuła, W. (2010). Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw w sektorze mleczarskim. W: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym (s. 425-434). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Nowosielski, R., Spilka, M., Kania, A. (2010). Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 9. Piontek, B. (2002). Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (2016). Dz.U. z dnia 20.06.2001. Pobrano z: www.ispa.sejm.gov.pl.
 11. Witek-Crabb, A. (2001). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej. W: R. Pajda (red.), Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii (s. 152-159). Kraków: Wydział Zarządzania AGH w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu