BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mrozik Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Peryurbanizacja w poznańskim obszarze metropolitalnym
The Peri-Urbanisation in the Poznan Metropolitan Area
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 243-254, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Analiza taksonomiczna, Strefy podmiejskie, Aglomeracje miejskie
Taxonomic analysis, Suburban areas, Urban agglomerations
Note
streszcz., summ.
Country
Poznański Obszar Metropolitalny
Abstract
W artykule dokonano charakterystyki peryurbanizacji jako procesu transformacji urbanistycznej zachodzącego na obszarach wiejskich leżących w strefie odziaływania miast i predysponowanych do rozwoju wielofunkcyjnego. Następnie za pomocą metod taksonomicznych przeprowadzono ocenę procesu peryurbanizacji w ramach jednostek terytorialnych wchodzących w skład Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Uzyskane wyniki wskazują, że największa dynamika zmian w zakresie cechy peryurbanizacji występuje na terenie gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, których układ przestrzenny tworzy mozaikę wokół Poznania. Tym samym potwierdzono założenia teoretyczne peryurbanizacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the general characteristics of peri-urbanisation defined as a process of urban transformations which take place outside the urban cores but within rural areas with city influence predisposed in particular to multifunctional development. Then, the assessment of the peri-urbanisation was carried out within territorial units comprising the Poznan Metropolitan Area. The examination procedure was conducted with the use of the taxonomic methods. The results argue that the biggest dynamics of changes on peri-urbanisation features occurs in rural gminas and rural parts of urban-rural gminas whose spatial arrangement creates a mosaic around the city of Poznan. Thus, the theoretical assumptions of peri-urbanisation were confirmed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen, A. (2003). Environmental planning and management of the peri-urban interface: perspectives on an emerging field. Environment & Urbanization, 15, 1.
 2. Butt, A. (2013). Exploring Peri-urbanisation and Agricultural Systems in the Melbourne Region. Geographical Research, 51, 2.
 3. Caruso, G. (2001). Peri-urbanisation. the situation in Europe. A bibliographical note and survey of studies in the Netherlands, Belgium, Great Britain, Germany, Italy and the Nordic countries. Report prepared for DATAR, France.
 4. Grochowski, M. (2011). Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych. MAZOWSZE Studia Regionalne, 6.
 5. Grzeszczak, J. (1996). Tendencja kontrurbanizacyjne w krajach Europy Zachodniej. Prace Geograficzne, 167. Polska Akademia Nauk.
 6. Idczak, P. (2012). Identification of regio-nal peripherality by using multidimensional comparative analysis.W: A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization. Lodz: Statistical Office in Lodz.
 7. Idczak, P. (2013). Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce. Warszawa: Difin.
 8. Korcelli-Olejniczak, E. (2012). Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika. Prace Geograficzne, 235.
 9. Kurian, M., McCarney, P. (red.) (2010). Peri-urban Water and Sanitation Services. Policy, Planning and Method. New York: Springer.
 10. Lamb, R. (1983). The Extent and Form of Exurban Sprawl. Growth and Change, 14 (1).
 11. Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, I. Warszawa: MRR.
 12. Mazur, M., Bański, J., Czapiewski, K., Śleszyński, P. (2015). Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37.
 13. Monsson, Ch. (2013). Understanding the peri-urban economy: the case of Copenhagen. Regional Insights, 4, 2.
 14. Mrozik, K., Idczak, P. (2015). Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42 (2).
 15. OECD, 2008, Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide. Paryż: OECD.
 16. Ravetz, J., Fertner, Ch., Nielsen, T.S. (2013). The Dynamics of Peri-Urbanization. W: K. Nilsson, S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers, T.A. Sick Nielsen, Peri-urban futures: Scenarios and models for land use change in Europe. Berlin, Heidelberg: Springer- -Verlag.
 17. Webster, D., Muller, L. (2009). Peri-urbanisation: zones of rural - urban transition. W: S. Sassen (red.), Human Settlement Development, 1. Oxford: Eolss Publishers.
 18. Zagożdżon, A. (1988). Sieć osadnicza, zmienność i trwałość. W: B. Jałowiecki, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu