BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Title
Ewaluacja polityki spójności - ilość versus jakość
Evaluation of Cohesion Policy - Quantity Versus Quality
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 255-264, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Ewaluacja, Polityka spójności, Fundusze unijne
Evaluation, Cohesion policy, EU funds
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest analiza prowadzonej w Polsce ewaluacji polityki spójności w wymiarze stosowanych rozwiązań systemowych i formułowanych na tym gruncie oczekiwań co do użyteczności podejmowanych działań. Polska, jako beneficjent pomocy wspólnotowej, zobligowana została do wdrożenia mechanizmów gwarantujących sprawne, prawidłowe i efektywne wydatkowanie funduszy europejskich, w tym ewaluację prowadzonych działań. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania i powołane struktury organizacyjne stały się znaczącym elementem krajowych polityk publicznych. Mimo wielu lat doświadczeń jakość prowadzonej ewaluacji należy ocenić jako fasadową. Podstawowym problemem w wymiarze operacyjnym jest niska użyteczność generowanych wyników, a w przypadku formułowanych rekomendacji brak ich wdrażania. Z kolei w wymiarze organizacyjnym problem dotyczy zarówno zamysłu badawczego, jak i koordynacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the assessment carried out in Poland, evaluation of cohesion policy in the dimension of applied system solutions and formulated on the basis of expectations about the usefulness of the actions taken. Poland as a beneficiary of Community assis-tance has been obliged to implement mechanisms to ensure the proper, correct and efficient spending of EU funds, including evaluation activities. Adopted in this respect solutions and established organizational structures have become a major element of national public policies. Despite years of experience in quality evaluation conducted should be assessed as unsatisfactory. The main problem in the operational dimension is poor usability of the results generated, and in the case of formulated recommendations lack of implementation their. In the organizational issue concerns both the plan of research and coordination.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowczak, A. (2012). Stan i kierunki badań ewaluacyjnych rozwoju regionalnego w Polsce. Studia KPZK PAN, CXL (II), 247-259.
 2. Górniak, J. (2009). Ewaluacja jako instrument współczesnej polityki gospodarczej. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 13-26). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2015). Kierunki alokacji i wpływ interwencji unijnych na jakość zasobów pracy w przedsiębiorstwie. W: W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (s. 85-113). Warszawa: CeDeWu.
 4. Komisja Europejska (2016). Wyszukiwarka projektów EFS. Pobrano z: http://ec.europa.eu/ social/esf_projects/search.cfm?lang=pl (10.04.2016).
 5. Komisja Europejska (2016). Beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej. Pobrano z: http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/atlas/beneficiaries (14.04.2016).
 6. Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014a). Proces ewaluacji polityki spójności w Polsce 2004-2014. Warszawa.
 8. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2014b). Wpływ ewaluacji na skuteczność i efektywność realizacji polityki spójności w Polsce. Dobre praktyki.
 9. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015a). Ewaluacja: wyniki badań, art. z dn. 17 grudnia 2014 r. Pobrano z: http://www.archiwum.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Wyniki_ badan.aspx (23.03.2016).
 10. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015b). Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020. Warszawa.
 11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2009). System informacji o Projektach. Pobrano z: http://www.sip.crzl.gov.pl (14.04.2016).
 12. Misiąg, W. (2009). Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych. W: A. Haber M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych (s. 27-40). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 13. Rokicki, B. (2011). System monitorowania i ewaluacji polityki spójności w Polsce. Gospodarka Narodowa, 3, 87-103.
 14. Słodowa-Hełpa, M. (2013). Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania. Warszawa: CeDeWu.
 15. Szlachta, J., Zaleski, J. (2010). Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020. Gospodarka Narodowa, 10, 37-56.
 16. Woźniak, M.G. (2014). Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej. Efekty. Defekty. Warunki integracji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 38-54.
 17. Żuber, P., Bienias, S. (2008). System ewaluacji w Polsce - dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość. W: K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledziona (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki (s. 84-98). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu