BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olipra Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zmiany struktury współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Structu Rechanges of the Air Mobility Factor of the Society After Polish Accession to the European Union
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2016, nr 46 T. 2., s. 265-280, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Gospodarka regionalna i międzynarodowa
Keyword
Transport lotniczy, Tanie linie lotnicze, Lotnictwo cywilne
Air transport, Low-cost carrier, Civil aviation
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Rynek transportu lotniczego po akcesji Polski do Unii Europejskiej odnotował bardzo dynamiczny rozwój, wyrażający się przede wszystkim rosnącą liczbą pasażerów. Wzrost liczby pasażerów spowodował równocześnie wzrost wartości współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa (WML). W artykule analizie poddano zmiany struktury współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa w Polsce w latach 2005-2015. Na podstawie analizy autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie kto (która z wyodrębnionych grup przewoźników) odpowiada za dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Polsce oraz weryfikuje hipotezę badawczą, że na zmiany współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa w Polsce po 2004 r. (wzrost) największy wpływ miał rozwój na polskim rynku przewoźników niskokosztowych. Wyniki analizy nie pozwalają na jednoznacznie pozytywną weryfikację hipotezy badawczej, chociaż oddziaływanie tanich linii lotniczych na wzrost liczby pasażerów w Polsce w badanym okresie jest znaczące i nie podlega wątpliwości. Jako metody badawcze w pracy wykorzystano podstawowe miary statystyczne oraz wnioskowanie indukcyjne. Analizę oparto na dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego (liczba pasażerów).(abstrakt oryginalny)

The air transport market in Poland noted a very dynamic development after Polish accession to the European Union, mainly in the area of growing number of passengers. The increase in passengers number caused simultaneously increase of the value of the air mobility factor of the society. Changes in the structure of the air transport mobility factor in Poland in the period 2005-2015 are analyzed in this article. Based on the analysis the author attempts to answer the question: what (which of the distinguished groups of air carriers) is responsible for a dynamic development of the air transport market in Poland. The research hypothesis, that the most significant impact on changes of the air mobility factor of the society (increase) has had the development of low-cost carriers on the Polish market is also verified. Results of the analysis do not allow for a unequivocal positive verification of the research hypothesis, although the influence of low-cost airlines on the increase in the number of air transport passengers in Poland in the studied period is significant and undoubted. Research methods used in the study include basic statistical measures and inductive reasoning. Analyzed data has been taken from official statistic of the Polish Main Statistical Office and Civil Aviation Authorities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analizy rynku lotniczego za lata 2004-2015 (2016). Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pobrane z: www.ulc.gov.pl (25.06.2016).
 2. Augustyniak, W. (2012). Efektywność polskich regionalnych portów lotniczych, praca doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 3. Banister, D. i in. (2000). European Transport Policy and Sustainable Mobility. London-New York: Routledge.
 4. Cheng, C.C.S. (1994). Air Mobility. The Development of a Doctrine. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers.
 5. Hazdra, R.J. (2001). Air mobility the key to the United States national security strategy. Alabama USA: Air University Press, Maxwell Air Force Base.
 6. Huderek-Glapska, S. (2011). Wpływ portu lotniczego na rozwój gospodarki regionu, praca doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 7. IATA Fact Sheet. Industry Statistics (2007), IATA - International Air Transport Association. Pobrane z: www.iata.org (20.05.2012).
 8. Ishutkina, M.A., Hansman, R.J. (2009). Analysis of the Interaction between Air Transportation and Economic Activity: A Worldwide Perspective. Report No. ICAT-2009-2, MIT International Center for Air Transportation (ICAT). Cambridge USA.
 9. Jankiewicz, J., Huderek-Glapska, S. (2016). The air transport market in Central and Eastern Europe after a decade of liberalisation - Different paths of growth. Journal of Transport Geography, 50, 45-56.
 10. Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 11. Olipra, Ł. (2008). Rynek transportu lotniczego i rozwój infrastruktury w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. W: M. Klamut (red.), Spójność czy konkurencyjność: dylemat polityki Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 19.
 12. Olipra, Ł. (2011). Tanie linie lotnicze - nowa "jakość" w przewozach lotniczych w Unii Europejskiej. Ekonomia, 4 (16).
 13. Owen, R.C. (2013). Air Mobility. A Brief History of the American Experience. Washington D.C.: Potomac Books, University of Nebraska.
 14. Pancer-Cybulska, E. i in. (2014). Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 15. Pijet-Migoń, E. (2012). Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego nr 25. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 16. Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych (2007). Warszawa: Ministerstwo Transportu.
 17. Rocznik demograficzny 2015 (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 18. Senguttuvan, P.S. (2006). Fundamentals of Air Transport Management. New Delhi: Excell Books.
 19. Tłoczyński, D. (2014). Przemiany na polskim rynku usług transportu lotniczego. Bilans 10 lat w Unii Europejskiej. W: E. Załoga, Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej (s. 247-252). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 843, Problemy Transportu i Logistyki nr 28. Szczecin.
 20. Tłoczyński, D. (2014). Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego (s. 371-383). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 348. Wrocław.
 21. Tłoczyński, D. (2016). Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 22. Tłoczyński, D. (2016). Mobility management in Poland's air transport industry. International Journal of Management Cases, 18 (2).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu